Lewiatan: Dyrektywa o unikaniu opodatkowania zaszkodzi firmom europejskim

Dyrektywa Rady Europejskiej dotycząca przeciwdziałania praktykom unikania opodatkowania, mająca bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego nie została w sposób prawidłowy uzgodniona z krajami członkowskimi UE. Narzuca odmienne reguły niż te uzgodnione na forum międzynarodowym oraz wykracza poza zakres zaleceń OECD. Skutkiem tego, nowe regulacje nie będą obejmowały krajów spoza Unii -€” uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

Pomimo, iż dyrektywa opiera się na raportach OECD zawierających rekomendacje dotyczące zwalczania praktyk polegających na unikaniu opodatkowania i transferze dochodów („BEPS”), to jednak jej treść wykracza poza wskazane przez OECD rekomendacje.

Tymczasem powinna ona zostać poddana szczegółowej ocenie m.in Zespołów Skarbu Państwa i Stałych Przedstawicieli krajowych w Brukseli, jak również w miarę możliwości, organizacji biznesowych, których członków najbardziej dotkną nowe przepisy. Brak szczegółowych konsultacji nie pozwala prawidłowo ocenić skutków wprowadzenia proponowanej regulacji

-” mówi Adam Soska, wiceprzewodniczący Grupy CIT/PIT, Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Dążenie do jednolitego wdrożenia rozwiązań BEPS na terenie całej Unii Europejskiej należy uznać za słuszne. Implementacja tych przepisów doprowadzi do ograniczenia obciążeń administracyjnych oraz ryzyka podwójnego opodatkowania. Jednakże jednolite wdrożenie rozwiązań BEPS wymaga gwarancji wdrożenia w sposób spójny, uzgodnionych na poziomie międzynarodowym minimalnych standardów oraz najlepszych praktyk w zakresie walki z unikaniem opodatkowania np. standaryzacja sprawozdawczości Country-by-Contry zgodnie z zaleceniami OECD, czy też wprowadzenie testu głównego celu transakcji (Principal Purpose Test) lub uaktualnionych definicji zakładu podatkowego przy renegocjacji nowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dyrektywa w proponowanej wersji narzuca odmienne reguły niż te uzgodnione na forum międzynarodowym oraz wykracza poza zakres zaleceń OECD. Skutkiem tego nowe zasady nie będą obejmowały krajów spoza Unii Europejskiej, a dla podmiotów gospodarczych z UE staną się zagrożeniem.

Najlepszym przykładem są propozycje klauzuli „switch-over” (tj. opcji stosowania metody zaliczenia zamiast metody wyłączenia z progresją) oraz reguł dotyczących opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych CFC wprowadzone bez uwzględnienia faktu rzeczywiście prowadzonej działalności gospodarczej. Zmiejszy to atrakcyjność krajów UE w stosunku do innych państw pozaunijnych dla potencjalnych inwestorów.

W ocenie Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan niezbędne zatem jest dokonanie przez poszczególne kraje członkowskie oceny wpływu projektowanych przepisów na ich gospodarki. Mało prawdopodobne jest, aby kraje spoza UE wprowadziły do lokalnego prawa najlepsze praktyki rekomendowane przez OECD, nie wspominając o rozwiązaniach proponowanych w dyrektywie. Doprowadzi to do sytuacji, w której przedsiębiorcy unijni znajdą się w zdecydowanie gorszej sytuacji od swoich konkurentów spoza Unii, jeśli chodzi o obciążenia administracyjne, efektywne stopy podatkowe, czy wielokrotne opodatkowanie. Implementacja dyrektywy będzie miała niekorzystny wpływ na podmioty europejskie, inwestycje, miejsca pracy i wzrost gospodarczy Uni Europejskiej.

W odniesieniu do ogólnej zasady zwalczania nadużyć podatkowych należy zapewnić państwom członkowskim możliwość uwzględnienia specyfiki istniejących już w systemach krajowych klauzul szczególnych, klauzul o wykładni umów oraz CFC. Nie będzie dobrym rozwiązaniem dla podatników, ale także dla władz podatkowych, istnienie nakładających się na siebie różnych klauzul. Jeżeli tak miałoby być, zasadne jest wprowadzenie przepisu zobowiązującego państwa członkowskie do uchylenia istniejących klauzul oraz zastąpienia ich jednolitą klauzulą. Ważne jest także wyraźne wskazanie wyłączające podwójne opodatkowanie powiązanych podmiotów w wyniku zastosowania proponowanych w dyrektywie klauzul.

Dyrektywa powinna zagwarantować zachowanie praw nabytych, tj. nie powinna mieć zastosowania do czynności i transakcji dokonanych przed jej wejściem w życie. Obecnie projekt tego nie przewiduje.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater