Lewiatan: Doprecyzujmy ulgę na badania i rozwój

Na jutrzejszym posiedzeniu trzy senackie komisje: Nauki, Edukacji i Sportu, Budżetu i Finansów Publicznych oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności będą zajmowały się ustawą
o wspieraniu działalności innowacyjnej. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan apeluje o wprowadzenie kilku poprawek, które wyeliminują wątpliwości interpretacyjne i uproszczą korzystanie z ulgi.

Katalog kosztów kwalifikowanych ulgi na badania i rozwój (B+R) określony w ustawie o PIT oraz ustawie o CIT wymaga doprecyzowania. Obecnie nie obejmuje wszystkich istotnych wydatków związanych z działalnością badawczo – rozwojowej

– mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Dzisiejsze brzmienie przepisu ogranicza odliczenie wynagrodzeń osób rzeczywiście realizujących działania B+R. Przepis stanowi, iż zaliczeniu do ulgi B+R podlegają wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R. Określenie „zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R” jest niejasne i budzi wątpliwości interpretacyjne. Lewiatan apeluje o zamianę określenia „zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R” na „realizujących działalność B+R”.

Rada Podatkowa zwraca także uwagę, iż narzędzia bezpośrednio wykorzystywane do realizacji działalności badawczo – rozwojowej, jak np. pipety, igły, szkło optyczne, termosy, statywy – nie zostały objęte ulgą.

Obecne brzmienie przepisu nie przesądza, iż sprzęt laboratoryjny, niespełniający wymogu środka trwałego, mieści się w katalogu materiałów i surowców. Szkoda byłoby, aby na etapie interpretacji przepisów przez organy podatkowe sprzęt laboratoryjny niespełniający wymogu środka trwałego nie podlegał uldze podatkowej.

Przepis jednoznacznie nie precyzuje też czy nabycie ekspertyz, opinii, usług doradczych i równorzędnych od pomiotów innych niż jednostki naukowe może podlegać odliczeniu.

Najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie byłoby rozdzielenie niniejszego kosztu kwalifikowanego na dwie kategorie. Pierwszą poprzez umożliwienie nabycia ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych od wszystkich podmiotów w celu realizacji projektu B+R. Drugą nabycie badań naukowych świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

W ocenie Konfederacji Lewiatan nie ma także uzasadnienia dla różnicowania wysokości odliczenia w zależności od wielkości przedsiębiorcy. Jeżeli maksymalne odliczenie ma wynieść 50% to powinno przysługiwać zarówno MSP jak i dużym podmiotom.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater