Lewiatan apeluje o konsultacje w sprawie podatku bankowego

Do rozpoczynających się 15 grudnia obrad Sejmu włączone zostało pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, która ma na celu nałożenie na instytucje finansowe podatku od aktywów. Konfederacja Lewiatan apeluje do marszałka Sejmu o przeprowadzenie konsultacji tego projektu z organizacjami społecznymi, w tym o umożliwienie przedstawienia swojego stanowiska w ustawowym 30-dniowym terminie jeszcze przed pierwszym czytaniem.

Celem projektowanej ustawy jest opodatkowanie aktywów instytucji finansowych. W opinii autorów projektu umożliwi to pozyskanie dodatkowego źródła finansowania wydatków budżetowych. Zdaniem Lewiatana, istotność proponowanych zmian i ich wpływ na działalność instytucji finansowych w Polsce powoduje konieczność przeprowadzenia konsultacji z zainteresowanymi podmiotami oraz realną ocenę ich wpływu na sektor finansowy.

Konfederacja Lewiatan powołuje się na ustawę o organizacjach pracodawców i regulamin Sejmu. Zgodnie z nimi organy władzy obowiązane są zapewnić organizacjom pracodawców wykonywanie swoich uprawnień, do których należy opiniowanie projektów aktów prawnych. Wnoszone do Sejmu projekty powinny zawierać przedstawione w uzasadnieniu wyniki przeprowadzanych konsultacji oraz informacje o przygotowanych wariantach i opiniach, w szczególności, jeżeli obowiązek zasięgania takich opinii wynika z przepisów ustawy. Ponieważ takie konsultacje dotychczas nie zostały przeprowadzone, marszałek Sejmu przed skierowaniem do pierwszego czytania powinien przesłać projekt do konsultacji w trybie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach. W uzasadnieniu do projektu autorzy sami zakładają skierowanie przez marszałka projektu do konsultacji.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater