Konsultacje projektu ustawy o jawności życia publicznego

Konsultacje projektu ustawy o jawności życia publicznego

27 listopada br. odbędą się ponowne konsultacje społeczne w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego. Konfederacja Lewiatan zbiera opinie przedsiębiorców na temat zawartych w nim regulacji.

W projekcie ustawy znalazły się:

  • Nieprecyzyjne przepisy nakładające na przedsiębiorców obowiązek przeciwdziałania korupcji z daleko idącymi sankcjami (kara do 10 000 000 zł i zapewne zakaz (zapewne, bo nieprecyzyjnie zapisany) ubiegania się o zamówienia publiczne przez okres 5 lat) za nie do końca zdefiniowane działania/zaniechania połączone z odpowiedzialnością przedsiębiorcy jeszcze przed prawomocnym skazaniem danej osoby. Projekt zakłada bowiem odpowiedzialność już na etapie postawienia zarzutów prokuratorskich.
  • Zakazy zatrudniania i powoływania do władz spółek (ale i fundacji i stowarzyszeń) osób, które w okresie trzech lat przed zatrudnieniem (powołaniem) pełniły funkcje publiczne, których katalog jest tak szeroki i niedookreślony, że zainteresowany, nawet mimo dołożenia należytej staranności, może wiedzy w tym zakresie nie posiąść. A sankcje są daleko idące – nieważność wyboru do władz z mocy prawa oraz kara pieniężna do 500 000 zł.
  • Rozszerzony zakres podmiotowy i przedmiotowy oświadczeń majątkowych i obejmowanie takim obowiązkiem podmiotów w żaden sposób z życiem publicznym” niezwiązanych np. członków rad nadzorczych powszechnych towarzystw emerytalnych, które to towarzystwa są podmiotami prywatnymi i nie są finansowane przez państwo.
  • Ograniczanie prawa do udziału w konsultacjach aktów prawnych organizacjom pracodawców, fundacjom, stowarzyszeniom (poprzez nakładany na takie organizacje szereg dodatkowych obowiązków przy opiniowaniu aktów związanych z każdorazowym dokonywaniem zgłoszeń zawierających między innymi informację o podmiotach finansujących” i niewiadomy, bo niedookreślony w ustawie tryb rozpatrywania takich zgłoszeń, mający decydować o dopuszczeniu do udziału w konsultacjach).
  • Ograniczanie prawa do udziału w konsultacjach aktów prawnych osobom fizycznym, które we własnym imieniu chcąc zaopiniować akt prawny będą musiały tej samej procedurze, co organizacje pracodawców czy fundacje się poddać oraz ujawnić zestawienie źródeł własnych dochodów z informacją o podmiotach finansujących z okresu dwóch lat przez zgłoszeniem.
  • Regulacja, która np. w przypadku tymczasowego aresztowania wójta przewiduje, że jego role przejmie nie jak dotychczas jego zastępca, ale osoba wskazana przez Prezesa Rady Ministrów.
  • Wiele jeszcze innych zmian, w tym w prawie zamówień publicznych łącznie z sankcją – 5 letniego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, czy dotyczące sygnalistów.

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem dostępny jest na stronie RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/

Apelujemy o zapoznanie się z projektem i przesyłanie uwag na adres: mgarbacz@konfederacjalewiatan.pl.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater