Aktualności

Konsultacje ogólnych kryteriów wyboru projektów w FERS 2021-2027

W połowie stycznia rozpocznie pracę Komitet Monitorujący dla programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027. Komitet pełni ważną rolę dla programu, w którym aż 21,7 mld zł przeznaczono na poprawę sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami czy zapewnienie opieki nad dziećmi. Zachęcamy do zgłaszania uwag do pierwszych materiałów, którymi zajmie się komitet.

W połowie stycznia formalnie rozpocznie pracę Komitet Monitorujący dla programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS 2021-2027). W programie będzie realizowane wsparcie na rzecz m.in. poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej, dialogu społecznego oraz ochrony zdrowia. Budżet całego programu to 21,7 mld zł.

Dlaczego komitet jest takim ważnym narzędziem w systemie, a dla nas szansą na realny wpływ na wdrażanie programu?

Kluczowe kompetencje Komitetu Monitorującego dla programu FERS 2021-2027

  1. monitorowanie postępów we wdrażaniu i osiąganiu celów FERS;
  2. zatwierdzanie: kryteriów wyboru projektów, zmian w programie, sprawozdań z wykonania FERS oraz planu ewaluacji
  3. rozpatrywanie: wszelkich kwestii mających wpływ na wykonanie FERS, wkładu programu w sprostanie wyzwaniom wskazanym w zaleceniach dla Polski oraz informacji o przypadkach niezgodności interwencji z Kartą Praw Podstawowych  oraz Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
  4. wydawanie zaleceń dla instytucji zarządzającej FERS, w tym w odniesieniu do środków mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla beneficjentów.

Konfederację Lewiatan w tym gremium reprezentować będą: Małgorzata Lelińska (kontakt: mlelinska@lewiatan.org) oraz Sławomir Szymczak (kontakt: sszymczak@lewiatan.org).

Dostaliśmy do konsultacji pierwsze materiały, które będą zatwierdzane w czasie najbliższego posiedzenia komitetu.

Kluczowy dokument to ogólne kryteria wyboru projektów wybieranych w konkursach i w sposób niekonkurencyjny oraz systematyka kryteriów obowiązujących w ramach programu FERS 2021-2027.

Kryteria i ich systematyka

Warto zwrócić szczególną uwagę na nowe brzmienie kryteriów horyzontalnych, które są rozbudowane w stosunki do poprzedniej perspektywy:

  1. Projekt jest zgodny ze Standardem minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS+, który został określony w Załączniku nr 1 do Wytycznych dotyczących zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.
  2. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
  3. Projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, tj. zastosowane w nim będą (tam gdzie jest to możliwe) rozwiązania proekologiczne, takie jak m.in. oszczędność energii i wody, powtórne wykorzystanie zasobów, ograniczenie wpływu na bioróżnorodność.
  4. Projekt jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012  r. (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 391), w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji, zakresu projektu i wnioskodawcy.
  5. Projekt jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji, zakresu projektu i wnioskodawcy.
  6. W trakcie oceny nie stwierdzono niezgodności z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu i wnioskodawcy.

Zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem i przesyłaniem uwag, komentarzy, propozycji zmian na adres: mlelinska@lewiatan.org do 12 stycznia br.

Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych priorytetów i działań

W związku z dynamicznym rozwojem organizacji, dołączeniem nowych członków, ale także zmianami personalnymi w firmach, zachęcamy do aktualizacji danych kontaktowych do osób, które w Państwa organizacjach są zainteresowane funduszami europejskimi.

Prosimy o kontakt w tej sprawie z Małgorzatą Lelińska: mlelinska@lewiatan.org.Pobierz