Konsultacje CIT – ustawa antyoptymalizacyjna

Konsultacje CIT – ustawa antyoptymalizacyjna

Zapraszamy do konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Planowane zmiany mają przeciwdziałać optymalizacji podatkowej, są to m. in.:

 1. wyodrębnienie źródeł przychodów w CIT (zyski kapitałowe i działalność gospodarcza) oraz uniemożliwienie pomniejszenia dochodu z jednego źródła o stratę z innego źródła,
 2. wprowadzenie zryczałtowanego podatku (ok. 0,5% w skali roku) od wartości początkowej nieruchomości komercyjnych jeżeli ta przekracza 10 milionów złotych,
 3. wyłączenie przychodów uzyskiwanych w ramach programów motywacyjnych ze źródła kapitały pieniężne i zaliczenie ich do przychodów ze stosunku pracy lub działalności prowadzonej osobiście,
 4. zdefiniowanie pojęcia programu motywacyjnego,
 5. wyeliminowanie z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji tzw. tradycyjnej metody określania odsetek niestanowiących kosztów podatkowych (opartej na wartości kapitału własnego) oraz liczne zmiany w zakresie metody alternatywnej, opartej na wartości podatkowej aktywów,
 6. ograniczenie kosztów podatkowych rozpoznawanych z tytułu nabycia usług niematerialnych do wysokości 5% EBITDA (dochód przed opodatkowaniem CIT i amortyzacją),
 7. ograniczenie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku albo darowizny,
 8. zaostrzenie przepisów o CFC (podatku od dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych),
 9. zaostrzenie konsekwencji utraty statusu PGK przy jednoczesnym złagodzeniu warunków rejestracji takiej grupy,
 10. wyłączenie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych części składowych zysku spółki,
 11. rozszerzenie przepisu dotyczącego ustalania przychodu z odpłatnego zbycia na przekazania nieodpłatne,
 12. modyfikacja zasad ustalania przychodów i kosztów przy podziale przez wydzielenie,
 13. w przypadku straty ze zbycia wierzytelności podlegających zaliczeniu do kosztów podatkowych – wyłączenie kwoty nieodliczonego VAT z tej straty,
 14. wprowadzenie rocznego limitu (100.000 złotych) warunkującego możliwość opodatkowania przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą ryczałtem w wysokości 8,5%.

Niektóre ze zmian mają charakter upraszczający:

 1. podwyższenie do 5.000 złotych (z obecnych 3.500 złotych) limitu wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na ich nabycie do kosztów podatkowych,
 2. wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych i obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej w odniesieniu do podmiotów, których powiązanie wyraża się wyłącznie w fakcie posiadania wspólnego udziałowca w postaci Skarbu Państwa,
 3. powiązanie momentu zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych z chwilą księgowego rozliczenia,
 4. określenie zasad ustalania przychodów i kosztów w przypadku zbywania wierzytelności, w tym poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego,
 5. ułatwienie i złagodzenie warunków stosowania zwolnień i odliczeń podatkowych w PIT.

PROJEKT USTAWY

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

Zachęcamy do przekazywania uwag do projektu do 21 lipca br. na adres riniewski@konfederacjalewiatan.pl.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater