Konferencja: Polska Energia w Europie – wyzwania modernizacyjne – Warszawa 27.01.2016.

Polska energia w Europie.
Wyzwania modernizacyjne


Konferencja Forum Analiz Energetycznych i Konfederacji Lewiatan
27 stycznia 2016 r., od 10:00
Hotel Belweder – Klonowa,
ul. Flory 2, Warszawa

Energetyka w Europie będzie w kolejnych latach podlegać transformacji. Jednocześnie w polskiej polityce energetycznej pojawiło się wiele znaków zapytania. Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w kontekście zmieniającego się rynku energii? Czy integrować rynki energii elektrycznej? Jaką rolę będzie miał polski węgiel dla gospodarki w przyszłości? Czy zależy nam na rozwoju OZE, czy nie widzimy w źródłach odnawialnych żadnej przyszłości? Jak powinien wyglądać europejski kompromis w kwestiach energetycznych?

Wypracowanie realistycznej wizji rozwoju sektora energetycznego w oparciu o nową „Politykę energetyczną Polski do 2050 r.” jest kluczowe dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości, a modernizacja energetyki może stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki. Aby Polska stała się beneficjentem tych zmian, konieczny jest dialog różnych środowisk oraz kompetentne analizy. W czasie konferencji planujemy przedstawić opracowanie „Polska energetyka na fali megatrendów” przygotowane wspólnie z Deloitte.

Liczymy, że konferencja „Polska energia w Europie. Wyzwania Modernizacyjne” będzie ważnym głosem w dyskusji o nowej strategii dla polskiego sektora energetycznego w kontekście Unii Energetycznej.

Zgłoszenie
Proszę kliknąć w powyższy link

Agenda:

 • 10.00 Powitanie
  • Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan
  • Joanna Maćkowiak – Pandera, Szef Forum Analiz Energetycznych
 • 10.10 Nowy model rynku energii w Europie
  • Dominique Ristori, Dyrektor Generalny ds. Energii Komisji Europejskiej – Gość Honorowy, TBC
 • 10.35 Priorytety polskiego sektora energii
  • Krzysztof Tchórzewski, Minister Energetyki, TBC
 • 10.55 Wpływ megatrendów na polski sektor elektroenergetyczny
  • Paweł Smoleń, Prezes ERBUD SA ds. energetyki i przemysłu, były Prezydent EURACOAL
 • 11.15 Biznes i bezpieczeństwo dostaw energii w ramach jednolitego rynku energii elektrycznej

  Moderator: Janusz Reiter, były Ambasador Polski w Niemczech i USA, Centrum Stosunków Międzynarodowych

  Uczestnicy:

  • Grzegorz Górski, Wiceprezes ENGIE, TBC
  • Łukasz Koliński, Specjalny Doradca ds. Unii Energetycznej w Gabinecie Donalda Tuska, TBC
  • Monika Morawiecka, Dyrektor Zarządzający, Obszar Strategii i Współpracy Międzynarodowej, PGE Polska Grupa Energetyczna, TBC
  • Przedstawiciel RWE, TBC
 • 12.45 Patrząc wstecz czy przed siebie? – Nowa Polityka energetyczna państwa 2050

  Moderator: Prof. Leszek Jesień, Collegium Civitas

  Uczestnicy:

  • Michał Kurtyka, Doradca Ministra Energetyki
  • Przedstawiciel Ministerstwa Energetyki, TBC
  • Zbigniew Prokopowicz, Prezes Zarządu Polenergia SA, TBC
  • Jan Rączka, Ekspert Regulatory Assistance Project, były Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Piotr Woźniak, były Minister Gospodarki, Wiceprezydent ACER, TBC
 • 14.00 Podsumowanie
  • Daria Kulczycka, Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu, Konfederacja Lewiatan
 • 14.10 Lunch

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Prosimy o potwierdzenie do 10 stycznia 2016 r. korzystając z systemu online.

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim. Dla wszystkich gości dostępne będzie tłumaczenie symultaniczne.

Szczegółowe informacje:

http://www.fae.org.pl/pl/konferencja.html
Dodatkowe informacje: Magda Sikorska, fae@fae.org.pl,
tel. 00 48 695 100 978


Polish Energy in Europe.
Modernization Challenges

Conference of Forum for Energy Analysis and Lewiatan
January 27th, 2016
From 10:00 AM
Belweder – Klonowa hotel
Flory 2, Warsaw

The power sector in Europe will be transformed in the years to come. At the same time, there are many questions regarding future Polish power policy. How to assure the energy safety in the context of the changing energy market? What are the benefits and challenges of power market integration? What is the future role of coal in the Polish economy? Are renewable energy sources an alternative? How the European compromise on energy and climate policies could look like?

The creation of the realistic vision of development of the power sector based upon the new Polish Energy Policy until 2050 is of key importance for development of Polish entrepreneurship. And modernization of the power sector may become a flywheel of the Polish economy. Poland will benefit from these changes provided that various groups engage in dialogue and competent analyses are carried out. During the conference we will launch a report on „Megatrends for the Polish power sector” written jointly with Deloitte.

We hope that the conference will be an essential contribution to the Polish discussion on the opportunities of the Energy Union project for Poland.

Registration
Click above to register

Program:

 • 10.00 Polish energy in Europe. Modernization challenges – welcoming speach
  • Henryka Bochniarz, President, Polish Confederation Lewiatan, Vice-president BUSINESSEUROPE Poland
  • Joanna Maćkowiak-Pandera, Chief of the Forum for Energy Analysis
 • 10.10 New energy market design in Europe. Keynote Speech
  • Dominique Ristori, Director General for Energy, European Commission – Guest of Honor, TBC
 • 10.35 Priorities for Polish energy sector
  • Krzysztof Tchórzewski, Minister of Energy, Poland, TBC
 • 10.55 Megatrends impacting Polish energy sector
  • Paweł Smoleń, Chairman, ERBUD SA, former President of EURACOAL
 • 11.15 Energy business and delivering the security of supply in the single electricity market

  Moderator: Janusz Reiter, former Polish Ambassador in Germany and USA, international relations expert

  Participants:

  • Grzegorz Górski, EVP Innovation, Marketing & New Business, ENGIE
  • Łukasz Koliński, Special Advisor on Energy Union, Cabinet of Donald Tusk
  • Monika Morawiecka, Managing Director Strategy, Regulation and international cooperation, PGE
  • RWE representative, TBC
 • 12.45 Looking back or looking forward? – New Polish Energy Policy 2050

  Moderator: Prof. Leszek Jesień, Collegium Civitas

  Participants:

  • Michał Kurtyka, Advisor to the Minister of Energy
  • Representative of the Ministry of Economy, TBC
  • Zbigniew Prokopowicz, Chairman of the Polenergia SA, TBC
  • Jan Rączka, Expert, Regulatory Assistance Project, former President of the Management Board of the National Fund for Environmental Protection and Water Management
  • Piotr Woźniak, former Minister of Economy, Vice President of ACER, TBC
 • 14.00 Summary
  • Daria Kulczyka, Director of the Department of Energy and Climate Change, Lewiatan
 • 14.10 Lunch

Participation in the event is free of charge, but the number of places is limited. Advance registration is necessary: online registration

The event will be held in Polish and English – simultaneous translation will be provided.

Contact:

http://www.fae.org.pl/pl/konferencja.html
More information: Magda Sikorska, fae@fae.org.pl,
tel. 00 48 695 100 978

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater