Informacja okresowa dot. poziomu bezrobocia. Zatrudnienie absolwentów uczelni wyższych w UK.

Zgodnie z danymi brytyjskiego urzędu statystycznego (Office for National Statistics, ONS), w okresie od maja do lipca br. roku liczba bezrobotnych wzrosła o 10 tys. w stosunku do poprzednio badanego okresu i wyniosła 1,82 mln (5,5%). Liczba osób zatrudnionych, w tym prowadzących własną działalność gospodarczą, wyniosła 31,09 mln osób, co stanowiło liczbę o 42 tys. wyższą w stosunku do poprzednio badanego okresu i o 413 tys. wyższą w skali roku. Poziom zatrudnienia (employment rate) pozostał bez zmian i wyniósł 73,5%.

Odnosząc się do danych szczegółowych raportu ONS warto zauważyć, że w omawianym okresie:

  • liczba osób zatrudnionych w wymiarze pełnoetatowym (full-time) wyniosła 22,74 mln (wzrost o 316 tys. w skali roku), zaś zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin – 8,36 mln osób (wzrost o 52 tys. w skali roku);
  • liczba osób bezrobotnych i niepodejmujących starań celem znalezienia zatrudnienia dla grupy wiekowej 16-64 lata (economically inactive) wyniosła 8,99 mln osób, co stanowiło spadek o 24 tys. w stosunku do poprzednio badanego okresu i o 65 tys. w skali roku;
  • poziom zatrudnienia mężczyzn wyniósł 78,3%, a kobiet – 68,8%, przy czym poziom zatrudnienia kobiet był najwyższy od momentu prowadzenia tego rodzaju statystyk;
  • liczba osób prowadzących własną działalność gospodarczą spadła o 51 tys. i wyniosła 4,51 mln;
  • w skali kwartału liczba osób biorących udział w nieodpłatnych programach szkolenia zawodowego czy wolontariatu (government supported training) spadła o 23 tys. i wyniosła 110 tys. osób – programy te mają zwykle stosunkowo krótki okres trwania (od 6 do 12 tygodni), a osoby biorące w nich udział są tam kierowane przez rejonowe urzędy pracy w ramach programu aktywizacji zawodowej.

Mimo wzrostu poziomu bezrobocia, publikacja ONS wywołała przychylne komentarze, m.in. Ministerstwa Pracy i Emerytur, które stwierdza, że w wyniku realizacji skutecznego planu gospodarczego (od 2010 r.) udało się utworzyć 2 mln miejsc pracy. Zdaniem kanclerza skarbu, G. Osbornea, poprawia się sytuacja pracowników, bo wzrost pensji o 2,9% przy bardzo niskiej inflacji oznacza najszybszy wzrost poziomu płac, jaki kiedykolwiek odnotowano. Wg publikacji instytutów badań sektora zatrudnienia, poprawia się też sytuacja absolwentów szkół wyższych. Wg sondażu stowarzyszenia Association of Graduate Recruiters (AGR), liczba miejsc pracy przeznaczonych dla absolwentów była w 2014 r. o 13,2% wyższa, niż w roku poprzedzającym. Dodatkowo odnotowano także wzrost płac absolwentów o ok. 1 tys. GBP w skali roku (średni poziom wynagrodzenia absolwentów uczelni wynosi 28 tys. GBP rocznie).

Jak wynika z sondażu AGR, Londyn oferuje prawie połowę wakatów dla absolwentów szkół wyższych (46%), przy czym największą koncentrację zatrudnienia (23%) obserwuje się w sektorze usług profesjonalnych (jak np. doradztwa i konsultingu, księgowości, czy prawniczych), a także w sektorze publicznym (15%), inżynierii i w przedsiębiorstwach przemysłowych (12%). Kancelarie prawne oferują najwyższe wynagrodzenie (na poziomie 37 tys. GBP rocznie, a następnie instytucje bankowe i finansowe (z poziomem wynagrodzenia ok. 31,25 tys. GBP rocznie), firmy usługowe (konsultingowe, informatyczne, telekomunikacyjne) oraz firmy z branży dóbr szybko-zbywalnych, gdzie średni poziom wynagrodzenia wyniósł 28,5 tys. GBP rocznie. Co istotne, przyjmując kryterium zatrudnienia wg płci, poziom zatrudnienia rekrutowanych kobiet wyniósł 42% mimo, że stanowią one 59% absolwentów szkół wyższych. Najniższy udział kobiet absolwentek odnotowano w firmach inżynierskich i przemysłowych (24%), a także przedsiębiorstwach budowlanych (22%). Rekrutacja kobiet przeważa w sektorze publicznym i handlu, gdzie zatrudnienie znajduje odpowiednio 59% i 56% kobiet, z kolei najniższe poziomy zatrudnienia zanotowano w firmach inżynierskich i przemysłowych (24%), a także przedsiębiorstwach budowlanych (22%).

http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_414231.pdf

http://www.bbc.com/news/education-34186954

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater