Aktualności

Apel o skoordynowanie prac nad dwiema ustawami o prawach konsumenta

Prace nad obecnie procedowanymi projektami dwóch ustaw dotyczących praw konsumenta trzeba skorelować oraz zapewnić, aby weszły w życie po upływie co najmniej 6 miesięcznego vacatio legis bądź przesunąć ten termin na 1 stycznia 2023 r. – apeluje do senatorów Konfederacja Lewiatan.

Pracodawcy podkreślają, że konieczna jest koordynacja prac legislacyjnych, tak aby zmiany wynikające z ustaw uwzględniające propozycje przedsiębiorców, wchodziły w życie w tym samym dniu, w którym zacznie obowiązywać większość przepisów Prawa komunikacji elektronicznej. Chodzi o projekt ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (prezentowany przez ministra sprawiedliwości) oraz rządowy projekt ustawy o prawach konsumenta (prezentowany przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

Za połączeniem obydwu projektów ustaw w jeden przemawia m.in. fakt, że procedowany przez prezesa UOKiK projekt wprowadza do ustawy o prawach konsumenta przepisy bazujące na takich pojęciach jak „treści cyfrowe”, „usługa cyfrowa”, „kompatybilność”, „funkcjonalność” oraz „interoperacyjność”, podczas gdy legalne definicje tych pojęć mają zostać wprowadzone do ustawy o prawach konsumenta na mocy projektu procedowanego równolegle przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

– Praca nad tymi dwoma projektami  rodzi ryzyko wprowadzenia do ustawy o prawach konsumenta niespójnych, a w skrajnym przypadku sprzecznych lub wzajemnie wykluczających się przepisów i rozwiązań. Od początku prac legislacyjnych konsekwentnie zwracamy też uwagę na konieczność zapewnienia przedsiębiorcom odpowiedniego czasu na przygotowanie się i wdrożenie zmian oraz wymogów wynikających z obydwu projektów ustaw. 14 –dniowe vacatio legis jest niewystarczające biorąc pod uwagę zakres wymaganych zmian oraz specyfikę obszaru, w którym zmiany będą wprowadzane. Proponujemy, aby przepisy weszły w życie po upływie co najmniej 6 miesięcznego vacatio legis – mówi dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego Konfederacji Lewiatan.