Alert prawny Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna – planowana nowelizacja Prawa budowlanego

Szanowni Państwo,

20 września Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawiło projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego.
Przeanalizowaliśmy projektowane rozwiązania i chcielibyśmy zwrócić Państwa szczególną uwagę
na to, że w sposób zasadniczy zmieniają one zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy.
W świetle projektu, pozyskanie tego rodzaju decyzji może okazać się jeszcze trudniejsze niż na gruncie
obowiązujących regulacji, a to m.in. za sprawą:
  • rygorystycznie ukształtowanej zasady dobrego sąsiedztwa – decyzję będzie można wydać tylko wówczas gdy działka objęta wnioskiem bezpośrednio i na długości co najmniej 4 metrów będzie graniczyć z co najmniej jedną działką zabudowaną budynkiem innym niż pomocniczy, dostępną z tej samej drogi publicznej a projektowana funkcja zabudowy będzie kontynuować funkcję dominującą w obszarze analizowanym;
  • wymogu aby projektowana funkcja zabudowy kontynuowała funkcję dominującą w obszarze analizowanym (dotąd wystarczyło wykazanie braku kolizji funkcji projektowanej z funkcją zastaną);
  • wymogu aby działka objęta wnioskiem o warunki zabudowy posiadała nie tylko prawny (służebność) ale również faktyczny (droga wewnętrzna o prawem określonych parametrach) dostęp do drogi publicznej;
  • wymogu aby działka objęta wnioskiem o warunki zabudowy miała dostęp do istniejącego uzbrojenia terenu;
  • możliwości zawieszenia postępowania o ustalenie warunków zabudowy do czasu uchwalenia planu miejscowego na okres aż 18 miesięcy.

Co istotne, w projekcie przyjęto założenie, że sprawy wszczęte a niezakończone przed wejściem w życie nowelizacji, rozpatrywane będą w oparciu o przepisy aktualnie obowiązujące.Rekomendujemy Państwu wziąć tę okoliczność pod uwagę przy okazji planowania inwestycji.

Dodatkowo, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na propozycję wprowadzenia 2- letniego terminu ważności decyzji o warunkach zabudowy, po upływie którego decyzje te mają wygasać. Wyłącznie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy inwestor będzie mógł wystąpić o udzielenie mu pozwolenia na budowę lub dokonać zgłoszenia (jeżeli w dniu wszczęcia postępowania o pozwolenie na budowę decyzja o warunkach zabudowy obowiązywała, jej wygaśnięcie w toku postępowania nie ma już stanowić przeszkody w wydaniu pozwolenia na budowę). Co istotne, termin ważności planuje się wprowadzić także względem decyzji, które będą obowiązywały w dacie wejścia w życie ustawy.Termin ich wygaśnięcia ma zacząć biec z datą wejścia znowelizowanych przepisów w życie.

Jeżeli chcecie Państwo skonsultować swoje plany inwestycyjne przez pryzmat projektowanych zmian, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Agata Legat

Radca prawny/Partner

TREŚĆ PROJEKTU:
WIĘCEJ INFORMACJI:
dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater