Akademia Lewiatana: Czas pracy – planowanie i rozliczanie oraz inne wybrane aktualne zagadnienia – OSTATNIE MIEJSCA

top

Czas pracy – planowanie i rozliczanie Lewiatan_podst
oraz inne wybrane aktualne zagadnienia

30 czerwca 2017 r.
Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

 

Szanowni Państwo,

Regulacje czasu pracy wciąż należą do jednych z najbardziej złożonych i budzących szereg wątpliwości w praktyce rozdziałów Kodeksu pracy. Zastosowanie szeregu regulacji wciąż budzi spory. Przyjęte w zakładzie pracy rozwiązania w zakresie czasu pracy mają bezpośrednie przełożenie na koszty prowadzenia działalności. W trakcie spotkania zostaną przedstawione praktyczne rozwiązania w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądów oraz opinii właściwych organów.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

rejestracja

PROGRAM:

9:00-9:30
Rejestracja, kawa powitalna

9:30-12:30
Planowanie czasu pracy  w szczególności

 • Czas pracy – okresy wliczane i nieuwzględniane; systemy potwierdzania wejścia
  i wyjścia a czas pracy
 • Co powinny zawierać akty wewnątrzzakładowe, czy kwestie czasu pracy powinny się pojawiać w umowach o pracę
 • Jaki system i okres rozliczeniowy wybrać
 • Jakimi zasadami kierować się przy tworzeniu rozkładów czasu pracy (harmonogramów czasu pracy), w tym:  
  • dopuszczalny wymiar czasu pracy – w tym pracownicy niepełnoetatowi – a liczba dni wolnych, okresy odpoczynku, ochrona wolnego w niedzielę i święta
  • możliwości planowania czasu pracy na części okresów rozliczeniowych, oraz przekazywanie rozkładów z 1 tygodniowym wyprzedzeniem; kwestia modyfikacji rozkładu – jak wygląda procedura
  • zasady planowania okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego
  • dzień wolny
 • Omówienie możliwych do wprowadzenia okresów rozliczeniowych i systemów czasu pracy, w tym:
  • możliwość planowania pracy w tzw. ruchomym czasie pracy – uwzględniając dotychczasowe doświadczenia

o    system zadaniowy czasu pracy

   • zasady wprowadzania – w jakich rodzajach prac ma zastosowanie
   • na co powinien zwrócić uwagę pracodawca (kwestia powierzonych zadań, okresy odpoczynku, możliwość kontroli pracowników, godziny nadliczbowe)
 • Zasady wyjść prywatnych przez pracowników oraz warunki odpracowywania takich wyjść – praktyczne rozwiązania.
 • Rozwiązania w zakresie organizacji czasu pracy a pracownicy tymczasowi. 

12:30-13:00
Poczęstunek

13:00-15:30
Wybrane zagadnienia dotyczące rozliczania czasu pracy

 • Praca w godzinach nadliczbowych – kiedy mamy z nią do czynienia – rozróżnienie godzin nadliczbowych z przekroczenia normy dobowej a średniotygodniowej
  • godziny nadliczbowe a czas dyżuru

o    dopuszczalność, zasady powierzania, limity pracy w godzinach nadliczbowych z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, ustalenie kiedy występują godziny nadliczbowe:
– w ruchomym czasie pracy
– systemie zadaniowym

  • różnice w rekompensowaniu pracy nadliczbowej  – dodatek do wynagrodzenia czy czas wolnym:
   z inicjatywy pracodawcy albo na pisemny wniosek pracownika

o    nawiązanie i rozwiązanie umowy w trakcie okresu rozliczeniowego

 • Obowiązek oddawania dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym, o którym mowa
  w art. 147 k.p. (tzw. sobota)
 • Możliwość powierzania pracy w niedzielę i święta a kwestia rekompensowania takiej pracy
 • Pracownicy wykonujący pracę w niepełnym wymiarze – możliwość powierzania dodatkowej pracy i zasady jej rozliczania
 • Specyficzne regulacje dotyczące kadry zarządzającej

Obowiązki pracodawcy-użytkownika w związku ze zmianami przepisów dotyczących zatrudnienia pracowników tymczasowych

 • ustalenie okresu skierowania
 • prowadzenie ewidencji pracowników tymczasowych
 • doprecyzowanie zasad współpracy z agencjami pracy tymczasowej

Najnowsze orzecznictwo sądów

 • granice dozwolonej krytyki pracodawcy
 • odwołanie pracownika z urlopu

15:30
Zakończenie

PROWADZĄCY:

Robert Lisicki
ekspert Konfederacji Lewiatan. Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację radcowską przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych i uzyskał tytuł radcy prawnego. W latach 2004-2016 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym od 2013 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału Międzynarodowego Prawa Pracy. Uczestnik prac legislacyjnych na poziomie unijnym (m.in. nad dyrektywą w sprawie czasu pracy, dyrektywą ws. pracowników tymczasowych) oraz krajowym (m.in. zmiany kodeksowych regulacji czasu pracy, umów terminowych). Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, prowadząc szkolenia i wykłady z zakresu prawa pracy. Autor publikacji z zakresu polskiego i unijnego prawa pracy.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Anna Deres
Konfederacja Lewiatan
e-mail: aderes@konfederacjalewiatan.pl

rejestracja

Konfederacja Lewiatan

ul. Zbyszka Cybulskiego 3

00-727 Warszawa

Tel. +48 22 55 99 900

Fax +48 22 55 99 910

www.konfederacjalewiatan.pl

lewiatan@konfederacjalewiatan.pl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater