Informacja po corocznym Zgromadzeniu Ogólnym PKPP Lewiatan

23 maja 2012 r. odbyło się coroczne Zgromadzenie Ogólne PKPP Lewiatan. W Zgromadzeniu na ogólna liczbę 85 członków Lewiatana (związki branżowe, związki regionalne, członkowie bezpośredni ) reprezentowanych było 61. Wydano 63 mandaty do głosowania z uwagi na fakt, iż Polskiemu Związkowi Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych, zgodnie z art. 14(1) ust. 2 Statutu PKPP Lewiatan, przysługiwały 3 głosy.

Zgromadzenie Ogólne otworzyła Henryka Bochniarz – Prezydent PKPP Lewiatan.
Przewodniczącym Zgromadzenia wybrany został Henryk Orfinger.

W skład Komisji Skrutacyjnej weszli:

Magdalena Garbacz-Kajda – sekretarz
Zbigniew Gajewski
Bartosz Wyżykowski

Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Rady Głównej z działalności w 2011 r. oraz program działania PKPP Lewiatan na rok 2012.

Dokonało również zmian w Statucie Lewiatana, z których najważniejsza to zmiana nazwy na Konfederacja Lewiatan (Polish Confederation Lewiatan). Nowa nazwa obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2013 r.

Pozostałe zmiany w Statucie określić można w uproszczeniu jako porządkujące, usuwające wątpliwości interpretacyjne, sankcjonujące wytworzoną praktykę działania w tych obszarach, w których Statut jednoznacznie nie wskazywał sposobu postępowania. Te zmiany obowiązywać będą z chwilą ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Prezentacja Raportu Rocznego 2011

Raport Roczny 2011

Prezentacja programu 2012

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater