Opinia Lewiatana do projektu rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych

Obecny katalog wyłączeń spod obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kas rejestrujących został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. na okres do 31 grudnia 2012 r. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan (dalej PKPP Lewiatan) pozytywnie ocenia intencje Ministra Finansów odnośnie wprowadzenia, rozporządzeniem, zwolnień obowiązujących do końca 2014r. Niemniej, duże zaniepokojenie budzi pomysł obniżenia kwoty obrotu po przekroczeniu której, przedsiębiorca zobowiązany będzie do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej oraz wprowadzenia zasady badania wielkości obrotu przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym. Na krytykę zasługuje fakt, iż projekt rozporządzenia jest równie nieprzejrzysty i nieprecyzyjny jak to, które obowiązuje obecnie. Problem nieprecyzyjnej konstrukcji zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestracyjnych PKPP Lewiatan wskazywał już od dłuższego czasu m.in. umieszczając je na Czarnej Liście Barier dla rozwoju przedsiębiorczości (2012).

Zasadniczą zmianą projektu jest obniżenie do 20.000 zł kwoty obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych po przekroczeniu, której przedsiębiorca zobowiązany jest do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Proponowane rozwiązanie wywoła bardzo daleko idące skutki, przede wszystkim dla podatników prowadzących działalność gospodarczą na niewielką skalę. Zgodnie z projektem, obowiązkiem ewidencjonowania będą objęci podatnicy, których średni miesięczny obrót przekroczy 1667 zł. W ocenie PKPP Lewiatan, uwzględniając wszystkie obciążenia publicznoprawne ponoszone przez podatników, wymogi sprawozdawcze i ewidencyjne, kwota miesięcznego obrotu zwalniającego z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej winna pozostać na dotychczasowym poziomie 40.000 zł. Nakładanie na podatników uzyskujących tak niski obrót dodatkowych kosztów i obowiązków doprowadzi do rezygnacji przez wielu z nich z prowadzenia działalności gospodarczej i poszukiwania alternatywnych źródeł zarobkowania. Większość osob, które uzyskują tak niskie obroty traktują prowadzenie działalności gospodarczej jako dodatkowe źródło utrzymania i rezygnacja z niej doprowadzi do pogorszenia ich sytuacji materialnej, a co za tym idzie niekorzystnie wpłynie na rozwój kraju, a w konsekwencji na dochody budżetowe. Pogarszająca się sytuacja na rynku pracy spowoduje także, że znalezienie przez te osoby zatrudnienia będzie utrudnione. Łatwo mogą oni zasilić szeregi bezrobotnych lub znaleźć się w „szarej strefie”. Obie te sytuacje oznaczają nie tylko spadek dochodów, ale także ryzyko konieczności podniesienia wydatków.

Równie niekorzystną zmianą jest propozycja wprowadzenia konieczności określenia progu obrotu dla rozpoczynających działalność w danym roku podatkowym w proporcji do okresu prowadzenia działalności. Brak uzasadnienia dla takiego rozwiązania potwierdza chociażby fakt, że istnieje wiele sektorów gospodarki, w których obroty uzależnione są od sezonu lub pory roku. Dla przykładu, dotyczy to podatników działających w branży turystycznej lub związanych z branżą produkcji roślinnej. Wartość obrotu przedsiębiorców z sektora gdzie występuje sezonowość jest ściśle związana z porą roku i zastosowanie proponowanego rozwiązania doprowadzi do nierównego ich traktowania. Zdaniem PKPP Lewiatan, w zakresie ustalenia wartości obrotu dla podatników rozpoczynających działalność w danym roku podatkowym powinno mieć zastosowanie dotychczas obowiązujące rozwiązanie, to jest limit 20.000zł niezależnie od chwili rozpoczęcia działalności w danym roku podatkowym.

Odnosząc się do jakości regulacji zaproponowanego projektu rozporządzenia, to jak wskazano na wstępie, PKPP Lewiatan stoi na stanowisku, że tak nieprecyzyjne przepisy stanowią barierę dla rozwoju przedsiębiorczości. Główny problemem powodującym rozbieżności interpretacyjne jest kolejne wprowadzanie zwolnień i wyłączeń o charakterze podmiotowym, przedmiotowym i podmiotowo – przedmiotowym. Paragraf 2 ust. 1 projektu rozporządzenia zwalnia z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do projektu, które w przeważającej części są zwolnieniami o charakterze przedmiotowym. W ust. 2 mamy zwolnienie podatników świadczących usługi, o których mowa w poz. 21, 24, 25 załącznika, natomiast zwolnienie to ma zastosowanie, jeżeli usługi te w całości dokumentowane są fakturą (zwolnienie przedmiotowo – podmiotowe). W dalszej części projektu rozporządzenia przemiennie występują zwolnienia podmiotowe (§ 3) i podmiotowo – przedmiotowe (§4 ust 2).

Największe wątpliwości budzi treść §4 ust 3, zgodnie z którym „w przypadku wykonania czynności, o której mowa w §4 ust. 1 pkt 1 i 2, zwolnienia, o których mowa w §2 i 3, tracą moc z chwilą wykonania tej czynności, przy czym obowiązek ewidencjonowania dotyczy również tej czynności”. Literalna wykładnia prowadzi do wniosku, iż wystarczy, by dany podmiot dokonał choć jednej z czynności wymienionych w §4 ust. 1 lub też w przeszłości powstał u niego obowiązek ewidencjonowania, by podmiot ten utracił zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe.

W szczególności:
 dokonanie choć jednej czynności wymienionej w §4 ust. 1 powoduje, iż podatnik, który dokonuje czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia, traci uprawnienie do tego zwolnienia,
 dokonanie choć jednej czynności wymienionej w §4 ust. 1 powoduje, iż podatnik,
u którego proporcja czynności wymienionych w załączniku przekracza 80%, korzystający ze zwolnienia wynikającego z §3, traci to zwolnienie,
 jeżeli podmiot dokonał jakiejś czynności w przeszłości, która spowodowała powstanie u niego obowiązku ewidencjonowania, wówczas traci on prawo do korzystania ze zwolnień wymienionych w §2 i 3 od 1 stycznia 2013 r.

Należy tu zauważyć, iż wśród czynności wymienionych w § 4 ust 1 są takie, które choć incydentalne, mogą się pojawiać praktycznie w każdym przedsiębiorstwie. Skutki takiej regulacji wyjątkowo mocno dotkną duże podmioty np. banki lub operatorów telekomunikacyjnych, w przypadku których dokonanie incydentalnej czynności w postaci sprzedaży płyty CD, czy wystawienia faktury za paliwo spowoduje konieczność rejestrowania za pomocą kasy fiskalnej całego obrotu. Jest to bardzo istotna zmiana
w stosunku do obecnego stanu prawnego. Dotychczas, podmiot korzystający ze zwolnień
z §2 i 3, w przypadku dokonania czynności niezwolnionych z ewidencjonowania, np. wymienionych w § 4, nie tracił zwolnienia w pozostałym zakresie. W praktyce podmiot taki ewidencjonował przy użyciu kas rejestrujących czynności nie zwolnione, a w pozostałym zakresie korzystał ze zwolnienia. Zgodnie z nowym zapisem, podmiot ten nie będzie już mógł korzystać ze zwolnień z §2 i 3. Mając powyższe na względzie, postulujemy by przewidziane w §4 wyłączenia nie wpływały na obowiązek ewidencjonowania pozostałych czynności. Jednocześnie proponujemy dodanie w § 4 ustępu 3, który znalazłby się przed proponowanym ustępem 3 w brzmieniu „Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do zwolnień wynikających z poz. 44 załącznika do rozporządzenia” tj. do czynności wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy.

Reasumując, PKPP Lewiatan negatywnie ocenia projekt rozporządzenia.

W niniejszej opinii wskazaliśmy zagrożenia, które w naszej ocenie mogą wystąpić w przypadku, gdy zaczęłoby ono obowiązywać w zaproponowanym kształcie. Jednocześnie z żalem stwierdzamy, iż pomimo wielu postulatów dotyczących stanowienia przejrzystych regulacji projekt rozporządzenia jest nieczytelny i trudny do zrozumienia.

Wysłana opinia

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater