Indeks Biznesu PKPP Lewiatan ciągle w dół

W lipcu br. Indeks Biznesu PKPP Lewiatan spadł aż o pięć punktów (do 35 pkt) i osiągnął poziom najniższy od dwóch lat. Po półrocznej stabilizacji indeksów mamy teraz już wyraźną tendencję spadkową, sygnalizującą, że druga połowa roku będzie dla gospodarki znacznie gorsza.
Kurczy się popyt zagraniczny, ponieważ pogarsza się koniunktura na świecie i krajowy z powodu stagnacji dochodów i cięć budżetowych. Rosnąca niepewność hamuje tempo inwestycji, także zagranicznych. Poprawiają się jednak niektóre parametry makroekonomiczne – maleje inflacja, stabilizuje się, na skutek dodatniego eksportu netto, saldo bilansu płatniczego. Dzięki NBP istotnie zredukowano deficyt budżetowy.

Znaczne wyhamowanie dynamiki eksportu powoduje, że przedsiębiorstwa ograniczają produkcję i zatrudnienie, co widać po spowolnieniu produkcji sprzedanej przemysłu i stagnacji zatrudnienia. Sytuacja na rynku pracy nie sprzyja wzrostowi płac, które nominalnie zwiększają się w tempie inflacji, a realnie nawet spadają. Trwająca od pół roku realna stagnacja funduszu płac nie sprzyja prywatnym wydatkom konsumpcyjnym, a cięcia budżetowe ograniczają konsumpcję publiczną. Umacniający się złoty nie poprawia konkurencyjności eksportu, lecz hamuje wzrost importu, co stabilizuje bilans płatniczy i może przyczynić się do wzrostu eksportu netto. Miejmy nadzieję, że część inwestycji związana jeszcze z Euro 2012 nie ulegnie gwałtownemu wygaszeniu.

Indeks Biznesu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej, obliczanym i publikowanym miesięcznie od początku 2003 r. Powstaje na podstawie prognoz czołówki ekonomistów polskich oceniających koniunkturę na bieżący kwartał, półrocze i cały rok. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 4 proc. PKB rocznie.

Pełna prezentacja

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater