Europa potrzebuje przemysłu

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani zaapelował o odbudowę europejskiego przemysłu.

Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki PKPP Lewiatan

Przemysł europejski jest dzisiaj drugim, obok rolnictwa, sektorem gospodarki w Unii Europejskiej, który od dłuższego czasu zmniejsza swój udział w tworzeniu PKB. W 1997 r. przemysł wytwarzał 23,3 proc. wartości dodanej wypracowywanej przez gospodarki EU27, dzisiaj tylko 15,6 proc. W 1997 r. przemysł zatrudniał 21,8 proc. ogólnej liczby zatrudnionych w gospodarce EU27, w 2007 r. już tylko 17,6 proc., a średnia roczna stopa wzrostu produkcji przemysłowej w EU27 w latach 2004-2009 była ujemna i wyniosła minus 1,7 proc., podczas, gdy w tym czasie sprzedaż usług rosła średniorocznie o 2,7 proc..

Komisja Europejska ma rację, że jeżeli nie podejmiemy szybkich, i przede wszystkim efektywnych działań, tendencja ta będzie się pogłębiać. A negatywne tego konsekwencje są trudne do oszacowania. Przemysł bowiem to miejsca pracy – jedno nowe miejsce pracy utworzone w przemyśle tworzy trzy razy więcej nowych, dodatkowych miejsc pracy niż jedno nowe miejsce pracy powstałe w usługach. Nie poradzimy sobie w UE z problemem bezrobocia, jeżeli pozwolimy na dalsze zmniejszanie się udziału przemysłu w gospodarce. Nie poradzimy sobie w Europie z problemem ciągle zbyt niskiej innowacyjności gospodarek i zbyt niskich nakładów na badania (R&D) bez rozwijającego się przemysłu.

Przemysł jest odpowiedzialny za ogromną część inwestycji w innowacje, szczególnie w innowacje technologiczne. Patrząc na dane, które publikuje Eurostat, ale także wyniki badania innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, które realizuje PKPP Lewiatan – wśród przedsiębiorstw przemysłowych jest znacznie więcej firm innowacyjnych niż wśród firm usługowych. To one inicjują współpracę ze sferą nauki dzięki której powstają nowe rozwiązania technologiczne i nowe produkty.

Bez przemysłu także szanse na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw są ograniczone – przemysł potrzebuje bowiem kooperantów, firm elastycznych, innowacyjnych, umiejących dostosowywać się do zmieniających się potrzeb partnerów biznesowych.

Dostrzeżenie wreszcie przez KE znaczenia przemysłu i deklaracja podjęcia działań, które mają zwiększyć jego udział w tworzeniu wartości dodanej, a tym samym PKB do 2020 do poziomu 20 proc. jest jedną z najlepszych decyzji, które KE podjęła w ostatnim czasie.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater