Za wysokie kary dla menedżerow

Zmiany zaproponowane w nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dotyczące nakładania przez Prezesa UOKiK wysokich kar finansowych na menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami, którzy dopuścili się, chociażby nieumyślnie naruszenia zakazu porozumień ograniczających konkurencję, budzą poważne watpliwości – uważa PKPP Lewiatan. Zapisy projektu nie podobają się również Rządowemu Centrum Legislacji (RCL) oraz Radzie Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Niestety, jak dotąd, uwagi zgłaszane przez przedsiębiorców w tej sprawie, nie zostały uwzględnione w nowej wersji projektu z dnia 24 września 2012 r..

Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmiany w ustawie mają poprawić sytuację przedsiębiorców, ich pewność prawną, a także spowodować przyśpieszenie procedur. Tymczasem wydaje się, że służą „wyłącznie zwiększeniu skuteczności obowiązującej regulacji z perspektywy organu ochrony konkurencji”, na co w swojej opinii wskazał Sąd Najwyższy.

W ocenie Rządowego Centrum Legislacji „wprowadzenie proponowanego rozwiązania oznaczać będzie w odniesieniu do osób fizycznych skupienie w kompetencjach jednego organu uprawnień dochodzeniowych, oskarżycielskich i orzeczniczych. Poza tym projektowana regulacja nosi cechy odpowiedzialności karnej, której ustalenie nie powinno następować w procedurze administracyjnej”. Pojawia się też ryzyko automatyzmu odpowiedzialności osób fizycznych, na co również wskazała RCL, gdyż: „projektowana kumulacja odpowiedzialności administracyjnej osoby fizycznej i przedsiębiorcy stwarza niebezpieczeństwo prostego kopiowania faktów i ich interpretacji, zwłaszcza, że podejmowanie decyzji w obu postępowaniach należeć będzie do tego samego podmiotu”. Na wątpliwości te PKPP Lewiatan zwracała uwagę w trakcie konsultacji społecznych.
Niepokój budzi też wysokość kar, które są niezwykle represyjne. W opinii Ministerstwa Finansów: „proponowany wymiar kar wydaje się być niewspółmiernie wysoki do wysokości zarobków, nawet kadry kierowniczej”.

– Obecnie, nie biorąc pod uwagę szeregu przepisow szczególnych, najwyższa kwota grzywny, wynikająca z przepisów ogólnych kodeksu karnego wynosi 1 080 000 zł. i nawet w sytuacji nadzwyczajnego obostrzenia kary nie może przekroczyć 1 620 000 zł. Tymczasem w projekcie założeń znajduje się propozycja kary w wysokości 500 000 EURO, czyli ponad 2 000 000 zł. i to zarówno w przypadku winy umyślej, jak i nieumyślnej – mówi Bartosz Wyżykowski, ekspert PKPP Lewiatan.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater