Działania KE w zakresie zmian w europejskim systemie handlu emisjami budzą wątpliwości Lewiatana

W lipcu br. Komisja Europejska przedstawiła pakiet propozycji zmian w europejskim systemie handlu emisjami (EU ETS). Komisja zaproponowała zmiany, które mają zapewnić wzrost cen emisji CO2, poprzez tzw. „backloading”, czyli wycofanie pewnej ilości pozwoleń w latach 2013-2015 i ponowne ich wprowadzenie na rynek w latach 2018-2020. W ramach pakietu legislacyjnego Komisja zaproponowała trzy opcje ilościowe dla wycofania pozwoleń: 1,2 mld, 900 mln i 400 mln pozwoleń. Żadna z tych opcji nie została poparta oceną wpływu „backloadingu” na sektory przemysłu, których będą te zmiany dotyczyć.

Pakiet legislacyjny przedstawiony 25 lipca obejmuje:
– Wniosek legislacyjny o zmianę Dyrektywy ETS (2003/87/WE), aby dopuścić możliwość zmiany kalendarza aukcji poprzez zmianę Regulacji nt. aukcji ETS; zmiana dyrektywy musi się nastąpić w procesie współdecyzji, przy udziale Parlamentu Europejskiego i Rady; W Parlamencie Europejskim komisją odpowiedzialną za rewizję Dyrektywy ETS jest komisja ds. środowiska (sprawozdawca Matthias Groote, S&D, Niemcy), a opinię wyraża komisja ds. przemysłu i badań (Francisco Sosa-Wagner, NI, Hiszpania). Głosowanie w komisji środowiska przewidziane jest 19 lutego, natomiast na sesji plenarnej 15 kwietnia 2013 roku.
– Wniosek o zmianę regulacji aukcji ETS (KE 1031/2010); wniosek ten jest rozpatrywany w procedurze komitologii, to znaczy tylko przy udziale Komitetu ds. Zmian Klimatu przy Komisji Europejskiej.

Sposób działania Komisja budzi wiele wątpliwości, ponieważ wydaje się iż Komisja zmierza do uchwalenia decyzji o zmianie Regulacji nt. aukcji ETS przez Komitet ds. Zmian Klimatu, zanim w ogóle zostanie prawnie usankcjonowany jej mandat do podjęcia takich działań. Dodatkowo na 14 listopada wyznaczono datę publikacji raportu Komisji na temat funkcjonowania rynku CO2; publikacji raportu ma towarzyszyć propozycja strukturalnych zmian w EU ETS, czyli m.in. trwałego wycofania z rynku pewnej ilości uprawnień ETS. Tak wczesna data publikacji propozycji trwałych zmian ETS, zanim w Parlamencie i Radzie podjęte zostały decyzje co do propozycji dotyczącej tymczasowych zmian ETS nasuwa przypuszczenie iż Komisja chce wpłynąć na wynik procesu współdecyzji dotyczącego backloadingu.

PKPP Lewiatan, wraz z 8 europejskimi federacjami pracodawców z Austrii, Czech, Słowacji, Litwy, Włoch, Hiszpanii, Szwecji i Finlandii wystosowała wspólny list odnoszący się do propozycji komisji na temat ETS. List wysłany 8 listopada do Komisji Europejskiej oraz Przewodniczącego Komisji, Manuela Jose Barroso, wyraża obawy federacji w związku z propozycją Komisji oraz sposobem jej procedowania. List nawołuje również do podjęcia szerokiej debaty, z udziałem partnerów społecznych na temat przyszłości polityki energetycznej i klimatycznej Unii, w tym roli systemu EU ETS.

 

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater