Jest lepiej, ale może być gorzej

Polska zajęła 57 miejsce w światowym rankingu wolności gospodarczej i awansowała, w porównaniu z zestawieniem z ubiegłego roku, o siedem pozycji.

Komentarz Katarzyny Urbańskiej, dyrektorki departamentu prawnego PKPP Lewiatan:

Każdy awans naszego kraju w tego typu rankingach cieszy, co nie oznacza, że powinniśmy spocząć na laurach. Na pewno na ten pozytywny wynik wpływ miały działania rządu w zakresie znoszenia barier administracyjnych dla przedsiębiorców i obywateli, które zostały przyjęte w 2011 r. Do sukcesu przyczyniła się zapewne również nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która w końca umożliwiła rejestrację działalności gospodarczej przez Internet, dzięki czemu w ubiegłym roku odnotowaliśmy rekordową liczbę nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Zliberalizowano również nieznacznie przepisy w zakresie odpowiedzialności członków zarządu w spółkach prawa handlowego. Dzięki permanentnym działaniom deregulacyjnym również i w przyszłym roku jest szansa na awans w rankingu.

Chyba, że rząd dalej będzie pracował nad restrykcyjnymi przepisami, szczególnie w obszarze prawa gospodarczego. Mowa tu o bardzo uciążliwych, nowych przepisach przygotowywanej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zawiera ona wiele niekorzystnych propozycji, w tym m.in. bardzo wysokie kary finansowe dla menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami, którzy dopuścili się, chociażby nieumyślnie naruszenia zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Niepokojąca jest już sama wysokość kar. W projekcie znajduje się propozycja kary w wysokości 500 000 EURO, czyli ponad 2 000 000 zł i to zarówno w przypadku winy umyślnej, jak i nieumyślnej. Dla porównania, obecnie, najwyższa kwota grzywny, wynikająca z przepisów ogólnych kodeksu karnego (nie biorąc pod uwagę nadzwyczajnego zaostrzenia kary i szeregu przepisów szczególnych), wynosi 1 080 000 zł. Zastrzeżenia budzi nie tylko wysokość kar, ale także sama procedura ich nakładania oraz tryb odwoławczy. Należy zwrócić uwagę, że w odniesieniu do osób fizycznych dojdzie do skupienia wszystkich kompetencji, zarówno dochodzeniowych, oskarżycielskich, jak i orzeczniczych w rękach prezesa UOKiK. Taki konglomerat przepisów będzie prawdziwym torem przeszkód zarówno dla przedsiębiorców, jak i organów państwa – administracyjnych i sądowych.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater