Prawo powinno dopuszczać zmianę umowy w czasie jej trwania

Dopuszczenie możliwości zmiany umowy o zamówienie publiczne w czasie jej wykonywania – w przypadku wejścia w życie nowych regulacji prawnych – jest konieczne dla właściwego zabezpieczenia interesów, zarówno pracowników, pracodawców, jak i państwa – uważa PKPP Lewiatan.

– Przedsiębiorcy postulują, aby art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych został znowelizowany i zakładał dostosowanie warunków umowy o zamówienie publiczne do obowiązków wynikających z wchodzących w życie aktów ustawodawczych i rozporządzeń, bez względu na to, czy taka możliwość została przewidziana w umowie. Chodzi o dopuszczenie możliwości zmian będących konsekwencją nowych regulacji prawnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz o wprowadzenie indeksacji wynagrodzenia wykonawcy adekwatnie do zmiany płacy minimalnej – mówi Grzegorz Lang, ekspert PKPP Lewiatan.

Art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje istotnych zmian postanowień umowy o zamówienie publiczne w czasie jej trwania, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednak w praktyce zamawiający sporadycznie przewidują zmiany umowy, zwłaszcza w przypadku okoliczności, na które żadna ze stron nie ma wpływu. Nie przewidują również klauzul waloryzacyjnych, dotyczących, np. zmian stawki składek ZUS, NFZ, VAT czy minimalnego wynagrodzenia. Tym samym – w wyniku obligatoryjnych zmian prawa – wycena kontraktu przedstawiona w dokumentacji przetargowej odstaje od rzeczywiście ponoszonych przez firmy kosztów. Tak sformułowane nierównoważne umowy mogą prowadzić nawet do bankructwa wykonawcy. Sprawa jest szczególnie istotna w okresie spowolnienia gospodarczego, gdy nawet pozornie nieduże zmiany kosztów pochłaniają wyjątkowo skromne marże.

W takiej sytuacji państwo przenosi na wykonawcę skutki nowelizacji prawa w dalszym okresie trwania umów o wykonanie zamówienia publicznego aż do czasu ich zakończenia – co niestety trwa nawet kilka lat.

Obecna sytuacja uderza w interesy przedsiębiorców, a pośrednio także w ich pracowników. Każde zwiększenie obciążeń publicznoprawnych i minimalnego wynagrodzenia za pracę sprawia, że strona publiczna przenosi konsekwencje zmian prawnych pośrednio na samych pracowników, zatrudnionych w przedsiębiorstwach realizujących umowy o zamówienia publiczne. Jest to szczególnie krzywdzące przy umowach trwających kilka lat. Podnoszenie wysokości płacy minimalnej przez rząd zwiększa dodatkowo to zjawisko, następuje więc zwalnianie części pracowników lub przesuwanie pozostałych na umowy zlecenia.
Dostosowanie art. 144 PZP do warunków uczciwego obrotu gospodarczego, nie naruszającego interesów firm, jest niezmiernie ważne dla przedsiębiorców. Bez tej zmiany można spodziewać się kolejnych upadłości przedsiębiorstw i pogarszania sytuacji pracowników realizujących zamówienia publiczne.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater