Zapytanie ofertowe o sale i catering


ZAPYTANIE OFERTOWE

Uprzejmie informujemy, że termin przesyłania ofert został przedłużony do dnia 16 czerwca 2013 r. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany dnia 18 czerwca 2013 r.

W związku z realizacją projektu „Budowanie porozumień na rzecz wdrażania idei Flexicurity i CSR w województwie wielkopolskim z wykorzystaniem wzorców niemieckich” nr POKL.08.01.01-30-501/11 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Zleceniodawca – Wielkopolski Związek Pracodawców,

zaprasza do złożenia oferty na najem sali na debatę i spotkanie z delegatami oraz dostawę usługi cateringowej
Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych

 

Zleceniodawca:

Wielkopolski Związek Pracodawców
Ul. Grunwaldzka 104/204
60-307 Poznań
NIP: 779-23-19-369

 

1. Przedmiot zamówienia:

Postępowanie na najem sali oraz dostawę usługi cateringowej dla 20 osób prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na następujące przedmioty zamówienia:

Lp.PrzedmiotIlość osóbMiejsceTerminIlość godzin
najmu sali
1.Sala na debatę30 (20 konsultantów + 10 osób:
prelegenci + organizatorzy)
Poznań26.06.2013 r.4 godziny
od godz. 14.00 do 18.00)
2.Sala na debatę30 (20 konsultantów + 10 osób:
prelegenci + organizatorzy)
Czarnków27.06.2013 r.4 godziny od godz. 14.00 do 18.00)
3.Sala na debatę30 (20 konsultantów + 10 osób:
prelegenci + organizatorzy)
Konin3. tydzień września 2013 r.4 godz.
4.Sala na debatę30 (20 konsultantów + 10 osób:
prelegenci + organizatorzy)
Leszno1. tydzień października 2013 r.4 godz.
5.Sala na debatę30 (20 konsultantów + 10 osób:
prelegenci + organizatorzy)
Kalisz2/3. tydzień października 2013 r.4 godz.
6.Sala na debatę30 (20 konsultantów + 10 osób:
prelegenci + organizatorzy)
Poznań4 tydzień października 2013 r.4 godz.
7.Sala na debatę30 (20 konsultantów + 10 osób:
prelegenci + organizatorzy)
Poznań4 tydzień października 2013 r.4 godz.
8.Sala na spotkanie z delegatami20 osóbPoznań26.06.2013 r.2 godz.
9.Sala na spotkanie z delegatami20 osóbPoznań27.06.2013 r.2 godz.
10.Sala na spotkanie z delegatami20 osóbPoznań4 tydzień października 2013 r.2 godz.
11.Sala na spotkanie z delegatami20 osóbPoznań4 tydzień października 2013 r.2 godz.
12.Usługa cateringowa:
1. Kawa powitalna:(kawa, herbata, woda, soki, pieczywo cukiernicze),
2. Przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, soki, pieczywo cukiernicze)
20 osóbPoznań26.06.2013 r.4 godziny od godz. 14.00 do 18.00)
13.Usługa cateringowa:
1. Kawa powitalna:(kawa, herbata, woda, soki, pieczywo cukiernicze),
2. Przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, soki, pieczywo cukiernicze)
20 osóbCzarnków27.06.2013 r.4 godziny od godz. 14.00 do 18.00)
14.Usługa cateringowa:
1. Kawa powitalna:(kawa, herbata, woda, soki, pieczywo cukiernicze),
2. Przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, soki, pieczywo cukiernicze)
20 osóbKonin3. tydzień września 2013 r4 godz.
15.Usługa cateringowa:
1. Kawa powitalna:(kawa, herbata, woda, soki, pieczywo cukiernicze),
2. Przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, soki, pieczywo cukiernicze)
20 osóbLeszno1. tydzień października 2013 r.4 godz.
16.Usługa cateringowa:
1. Kawa powitalna:(kawa, herbata, woda, soki, pieczywo cukiernicze),
2. Przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, soki, pieczywo cukiernicze)
20 osóbKalisz2/3. tydzień października 2013 r.4 godz.
17.Usługa cateringowa:
1. Kawa powitalna:(kawa, herbata, woda, soki, pieczywo cukiernicze),
2. Przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, soki, pieczywo cukiernicze)
20 osóbPoznań4 tydzień października 2013 r.4 godz.
18.Usługa cateringowa:
1. Kawa powitalna:(kawa, herbata, woda, soki, pieczywo cukiernicze),
2. Przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, soki, pieczywo cukiernicze)
20 osóbPoznań4 tydzień października 2013 r.4 godz.

2. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

3. Kryteria Wyboru oferty:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci spełniający poniższe kryteria:

A) W przypadku najmu sal:

I. Dysponowanie salą na debatę mogącą pomieścić 30 osób – kryterium formalne wg. parametrów:

a. Sala klimatyzowana
b. Dostęp do Internetu
c. Projektor multimedialny
d. Flipchart
e. Ekran
f. Nagłośnienie
g. 3 mikrofony

II. Dysponowanie salą na spotkania z delegatami mogącą pomieścić 20 osób – kryterium formalne wg. parametrów:

a. Sala klimatyzowana
b. Dostęp do Internetu
c. Projektor multimedialny
d. Flipchart
e. Ekran
f. Nagłośnienie
g. 3 mikrofony

III. W przypadku usługi cateringowej:

a. Dostawa usługi cateringowej dla 20 osób w ramach powitania (kawa, herbata, woda, soki, pieczywo cukiernicze)
b. Dostawa usługi cateringowej dla 20 osób w ramach przerwy kawowa (kawa, herbata, woda, soki, pieczywo cukiernicze)

B) Cena za zamówioną usługę

sposób wyliczenia punktów dla kryterium B:

Liczba punktów = najniższa oferowana cena / analizowana oferowana cena x 100pkt.

Na łączną cenę brutto przedstawianą przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego składa się: cena Wykonawcy za usługi objęte przedmiotem zamówienia.

Oferty Wykonawców, którzy nie spełniają warunków formalnych określonych w pkt. A udziału w postępowaniu, tj. dookreślonych parametrów od a do g nie będą rozpatrywane.

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
(CPV): 55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
(CPV): 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
(CPV): 55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków

6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Podpisaną ofertę Wykonawcy należy przesłać mailem (scan) na adres: o.chaber@wzp.org.pl lub pocztą albo osobiście w siedzibie Zleceniodawcy: Wielkopolski Związek Pracodawców, Ul. Grunwaldzka 104/204, 60-307 Poznań do dnia 14 czerwca 2013 r. w godzinach od 8.00 do 16:00.
W razie konieczności Wykonawcy mogą otrzymać wersję elektroniczną dokumentacji koniecznej do przygotowania oferty w siedzibie Zleceniodawcy w dniach od 29.05.2013 do 13.06.2013.

7. Termin dokonania oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej:
Termin dokonania oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej upływa w dniu 15.06.2013 r. Zleceniodawca poinformuje o wyniku postępowania Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą do dnia 18.06.2013 r.

8. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Do kontaktu z wykonawcami została wyznaczona Pani Olga Chaber, Wielkopolski Związek Pracodawców, ul. Grunwaldzka 104/204, tel. 61/657 60 51
e-mail: o.chaber@wzp.org.pl

9. Warunki wymagane od Wykonawców:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.
Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są powiązani kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństw lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wraz z formularzem oferty oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2.
Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa powyżej.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater