Powołanie Komitetu ds. Ekonomii Społecznej

W dniu 29 maja 2013 r. w Poznaniu w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu odbyło się spotkanie poświęcone powołaniu Komitetu ds. Ekonomii Społecznej.

Celem spotkanie było ukonstytuowanie się Komitetu d.s. Ekonomii Społecznej (ES), powołanego Uchwałą zarządu Województwa Wielkopolskiego, który odpowiedzialny jest za tworzenie regionalnej polityki rozwoju ekonomii społecznej. Z kolei celem Komitetu jest wsparcie ekonomii społecznej, wyznaczanie wspólnych kierunków rozwoju, stworzenie prawidłowego systemu przepływu informacji i komunikacji oraz stałe pogłębianie wiedzy mieszkańców Wielkopolski, dotyczącej sektora Ekonomii Społecznej.

Zadaniem Komitetu będzie wypracowanie ram instytucjonalnych i prawnych umożliwiających rozwój podmiotów ekonomii społecznej.

W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele organizacji reprezentujących:
– jednostki samorządu terytorialnego
– ośrodki wsparcia ekonomii społecznej
– środowiska pracodawców
– środowiska akademickie
– podmioty ekonomii społecznej

Komitet spotykać się będzie raz na kwartał. Jednym z pierwszych zadań Komitetu będzie opracowanie wizji kierunków rozwoju ekonomii społecznej, konsultowanie dokumentów strategicznych, koordynacja wdrażania Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2013 – 2020, identyfikacja barier, lobbowanie na rzecz sektora ES.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele różnych środowisk realizujących przedsięwzięcia w obszarze ekonomii społecznej. Wielkopolski Związek Pracodawców na spotkaniu reprezentował Doradca Zarządu Andrzej Drygas. Więcej informacji na temat Komitetu znajduje się tutaj.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater