Siedmiogodzinny czas pracy zaszkodzi niepełnosprawnym

Powrót do siedmiogodzinnego czasu pracy znacznie pogorszy sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy – uważa Konfederacja Lewiatan.

Trybunał Konstytucyjny zakwestionował uzależnianie stosowania skróconej normy czasu pracy osoby niepełnosprawnej od zaświadczenia lekarskiego wskazującego na celowość jej stosowania. Sędziowie, na wniosek NSZZ Solidarność zbadali zgodność z Konstytucją przepisu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który dopuszcza możliwość pracy w wymiarze 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo tylko po uzyskaniu przez niepełnosprawnego zaświadczenia lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne lub sprawującego nad nim opiekę. Dotyczy to wszystkich osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Jeżeli niepełnosprawny pracownik nie otrzymał takiego zaświadczenia, wówczas świadczył pracę w normalnym wymiarze 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis uzależniający korzystanie ze skróconego czasu pracy od uzyskania zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, jest niezgodny z Konstytucją. Trybunał wskazał, że osoby niepełnosprawne nie mogą być traktowane jednakowo z pracownikami sprawnymi a tak się stało poprzez ustanowienie 8 i 40-godzinnej normy czasu ich pracy. Zdaniem Trybunału to jest niezgodne z zasadą sprawiedliwości społecznej zawartej w art. 2 Konstytucji.

– Powrót do skróconej normy czasu pracy utrudni aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych i ułatwianie im wejścia na rynek pracy. W Polsce aktywnych zawodowo jest ok. 17 proc. wszystkich osób niepełnosprawnych. To niewiele, porównując średnią europejską, która wynosi ponad 50 proc. Jednak nadal sztywne przepisy związane z ich zatrudnianiem, w tym zakaz pracy w porze nocnej i godzinach nadliczbowych sprawiają, że osoby niepełnosprawne nie są pracownikami atrakcyjnymi. Sytuację jeszcze pogorszy powrót do siedmiogodzinnej normy czasu pracy – mówi Ewelina Pietrzak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Ponadto w orzeczeniu, wskazano na naruszenie zasady zaufania obywatela do państwa i prawa w kontekście osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, które były zatrudnione w dniu wejścia w życie przepisów o 8 i 40-godzinnej normie czasu pracy i wobec których ta norma miała natychmiastowe zastosowanie.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater