Lewiatan ogłosił Manifest Przedsiębiorców

Potrzebne jest współdziałanie rządu, samorządów, przedsiębiorców i pracowników dla wzmacniania konkurencyjności gospodarki tak, abyśmy mogli wspólnie – we współpracy i dialogu – sprostać nowym wyzwaniom.

Zdajemy sobie sprawę z problemów z jakimi zmaga się Polska. Naszym zadaniem jest zapewnienie wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy – czytamy w Manifeście Przedsiębiorców, który dzisiaj ogłosiła Konfederacja Lewiatan.

Pracodawcy uważają, że Polsce grozi stagnacja gospodarcza, niższy wzrost produktywności, wyższe bezrobocie, frustracja wielu grup społecznych i nasilenie emigracji młodzieży. Firmy, wychodząc ze spowolnienia gospodarczego, starają się zdobywać nowe rynki zbytu, ale borykają się z biurokracją, niestabilnością prawa i systemu podatkowego, przewlekłością postępowań sądowych i inwestycyjnych. Warunkiem dalszego wzrostu jest zwiększenie produktywności i inwestycji. Jednocześnie firmy muszą przygotować się na nowe wyzwania – zmianę zasad prowadzenia biznesu wynikającą z ewolucji gospodarki, która poprzez rewolucję cyfrową przekształca dostęp do informacji, zasobów i usług. Przedsiębiorcy znajdują nowe rynki zbytu, kreują nowe produkty i usługi, poprawiają organizację pracy oraz budują zaufanie w relacjach z pracownikami. Potrzebują jednak wsparcia instytucjonalnego i prawa tworzącego przewidywalne warunki dla działalności gospodarczej. Oferują kreatywność, przedsiębiorczość, chęć współdziałania, zdolność do przeprowadzania zmian, najlepszych pracowników, a także wysokiej jakości produkty i usługi. Oferując to wszystko, od rządu, samorządów i całej administracji przedsiębiorcy oczekują:

1. Rozwiązywania bieżących problemów, długofalowego planowania oraz umiejętności nowoczesnego myślenia o zmianach w społeczeństwie i ekonomii. Niezbędne jest nie tylko przyjmowanie, ale konsekwentne realizowanie strategii rozwoju gospodarki, zgodność celów krótkofalowych z wyzwaniami na lata. Przyszłość zależy od naszej zdolności do wzmocnienia kapitału społecznego oraz elastyczności w dostosowaniu się do zmian wynikających z rozwoju technologii, procesów demograficznych i kulturowych.

Poprawiania warunków rozwoju firm poprzez:

  • skuteczne tworzenie polityk sektorowych i przewidywalnych warunków inwestowania
  • stałe usprawnianie funkcjonowania instytucji służących rozwojowi przedsiębiorstw
  • nowoczesne prawo zamówień publicznych i poszerzenie dostępu przedsiębiorców do rynku usług publicznych
  • większą swobodę w kształtowaniu opartych na zaufaniu relacji między pracownikami, a przedsiębiorcami oraz wprowadzaniu nowoczesnego modelu zarządzania firmami, służącego wyzwoleniu potencjału pracowników
  • dostosowania edukacji do potrzeb i trendów na rynku pracy
  • efektywne działania służące wsparciu innowacyjności polskich przedsiębiorstw i ich aktywności w obszarze B+R.

3. Ułatwiania ekspansji i internacjonalizacji gospodarki poprzez rozwój eksportu i pozyskiwanie inwestycji zagranicznych. Chcemy spójności w działaniach instytucji państwa, aby dbając o konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, ułatwiać funkcjonowanie firm zainteresowanych inwestowaniem w Polsce i wspierać te firmy, które decydują się na rozwój eksportu.

4. Działań na rzecz pogłębiania integracji europejskiej, budowy jednolitego rynku, dbania o równe szanse dla polskich przedsiębiorców w Unii Europejskiej, a także debaty o wejściu Polski do strefy euro. Nie jest to już dyskusja wyłącznie na temat skutków ekonomicznych naszej obecności w unii walutowej, ale decyzja o konsekwencjach politycznych i społecznych, która w najbliższych latach zadecyduje o naszej pozycji w zmieniającej się Europie.

5. Skutecznego dialogu, który angażuje przedsiębiorców i obywateli w proces stanowienia prawa i budowanie porozumienia. Chcemy, aby konsultacje oznaczały realną dyskusję i branie pod uwagę naszych postulatów. Jeżeli są one odrzucane, to chcielibyśmy zawsze znać powody odrzucenia i argumenty za tym przemawiające.

Na końcu Manifestu pracodawcy napisali: „Chcemy, aby rząd i samorządy rozumiały rolę przedsiębiorców w kraju. Biorąc na siebie odpowiedzialność za rozwój gospodarczy potrzebujemy partnerstwa i dialogu. Oferujemy wolę współpracy. Zobowiązujemy się do aktywnego udziału w procesie legislacyjnym. Chcemy podejmować stojące przed nami wyzwania i sprostać im. Bez współpracy rządu, samorządów, administracji, pracowników i przedsiębiorców to się nie uda. Wszyscy razem – do dzieła.”

Pełny tekst Manifestu Przedsiębiorców

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater