Zgłoszenie celne – uwagi do projektu rozporządzenia

Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne:

Zgodnie z § 1 pkt 9 projektu rozporządzenia § 40 ust. 1 otrzyma następujące brzmienie:

„§ 40 ust 1. Po nadaniu przeznaczenia celnego ropie naftowej, właściwe urzędy celne przesyłają do Urzędu Celnego w Białymstoku lub Urzędu Celnego w Gdańsku, w zależności od tego, przez który urząd nastąpiło wprowadzenie tego towaru na obszar celny Wspólnoty, kserokopię albo skan:
1) zgłoszenia celnego z wymienionymi numerami protokołów zdawczo – odbiorczych albo numerem konosamentu, oraz faktury , lub
2) konosamentu wraz z innymi dokumentami potwierdzającymi załadunek ropy na statek”.

Uważamy za niezasadne w § 40 ust. 1 pkt 1 wskazywanie, że dokumentem przesyłanym przez właściwe urzędy celne do Urzędu Celnego w Białymstoku lub Urzędu Celnego w Gdańsku są faktury, skoro tranzyt rozlicza się ilościowo, a ilości są określone na protokołach zdawczo-odbiorczych. W naszej ocenie przesyłanie faktur nie jest niezbędne i proponujemy wykreślenie tego zapisu, tym bardziej, że informacje zawarte na protokołach zdawczo-odbiorczych są bardziej dokładne (dane ilościowo-jakościowe), niż na fakturach. W ust.1 pkt 2 wskazano, że przekazaniu podlega również konosament wraz z innymi dokumentami potwierdzającymi załadunek ropy na statek. Pragniemy zauważyć, że w morskim obrocie handlowym dokumentem stanowiącym podstawę rozliczeń jest konosament i wskazanie, że ma być on przekazany wraz z „innymi dokumentami” bez konkretnego określenia, o które dokumenty chodzi pozostawia zbyt duże możliwości interpretacyjne dot. stosowania tego zapisu. Proponujemy albo wykreślenie tego zapisu (preferowane) albo doprecyzowanie treści poprzez wskazanie, o które „inne dokumenty” chodzi.

Inną kwestią, która w naszej ocenie wymaga uregulowania w przepisach, a która ma fundamentalne znaczenie do masowego zbilansowania ilości towarów tłoczonych rurociągami jest doprecyzowanie zasad wypełniania pól 35 i 38 zgłoszenia celnego (masa brutto, masa netto) dla towarów transportowanych transportem przesyłowym. Zgodnie z instrukcją wypełniania zgłoszeń celnych w polu 35 zgłoszenia (masa brutto) należy wpisać masę brutto towarów, wyrażoną w kilogramach. Przez masę brutto rozumie się masę towarów z całkowitym opakowaniem, z wyjątkiem masy pojemników, kontenerów oraz materiałów wypełniających. W polu 38 zgłoszenia (masa netto), należy podać masę netto towaru opisanego w polu 31, wyrażoną w kilogramach.

Konsekwentnie pojawia się pytanie jak rozróżnić masę netto od masy brutto w przypadku dostaw rurociągowych?

Dodatkowo, przywoływane w §38 pkt 3 zmienianego rozporządzenia protokoły zdawczo-odbiorcze posługują się określeniami „masa brutto” i „masa netto” na rozróżnienie (w przypadku surówki ropy naftowej) ilości towaru z wodą i zanieczyszczeniami (ilość ropy brutto) od ilości czystej surówki ropy (ilośc netto). Praktyka organów celnych nie jest w tym zakresie jednolita, a przyjmowanie jako podstawy do zgłoszeń celnych importowych oraz konsekwentnie bilansowania raz ilości ropy brutto (z zanieczyszczeniami), a innym razem ropy netto (bez zanieczyszczeń), nie daje szans na precyzyjne uzgodnienie.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater