Pracodawcy ponawiają zaproszenie do rozmów

Ponownie proponujemy rozmowy bez warunków wstępnych – napisali w liście do związkowców liderzy czterech najważniejszych organizacji pracodawców, deklarując gotowość do negocjacji w sprawie m.in. umów o pracę na czas określony i pakietów socjalnych.

List podpisany przez przedsiębiorców z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Związku Rzemiosła Polskiego, Pracodawców RP i Business Centre Club to kolejny etap wymiany korespondencji między pracodawcami i związkowcami. Bezpośrednie kontakty praktycznie ustały po opuszczeniu przez stronę związkową Komisji Trójstronnej pod koniec czerwca tego roku.

W sytuacji gdy dialog społeczny zamarł pracodawcy zwrócili się w połowie lipca do związkowców z propozycją dwustronnego spotkania. Odpowiedź strony związkowej, udzielona 18 lipca, nie była zachęcająca. – Organizacje pracodawców wielokrotnie nie dotrzymywały słowa danego stronie związkowej, zatem nasze zaufanie do pracodawców jest ograniczone. Aby możliwe były rozmowy związków z pracodawcami w dialogu autonomicznym, konieczne jest odbudowanie tego zaufania – napisali w odpowiedzi przedstawiciele „Solidarności”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych, domagając się od pracodawców jednoznacznego stanowiska w sprawie: wprowadzenie pakietów socjalnych, ograniczenia stosowania umów na czas określony, określenia ścieżki dojścia do płacy minimalnej na poziomie 50 proc. średniego wynagrodzenia, wsparcie rodzin najuboższych i podjęcia rozmów na temat płacy minimalnej na rok 2014. -Bez jasnej deklaracji pracodawców wobec powyższych postulatów nie widzimy sensu rozmów dwustronnych – napisali związkowcy.

W środowej odpowiedzi pracodawcy deklarują chęć rozmów na każdy z tych tematów. – Podtrzymujemy naszą ofertę rozmowy i dialogu ze stroną związkową dla wspólnego dobra pracowników i pracodawców oraz w poczuciu odpowiedzialności za Państwo – deklarują pracodawcy. Zastrzegają jednak, że chęć rozmów nie oznacza akceptacji w ciemno związkowych postulatów.

– Nie sprzeciwiamy się zagwarantowaniu pracownikom dochodzenia ich indywidualnych roszczeń wynikających z pakietów socjalnych. Jednak zwracamy uwagę na liczne wątpliwości wyrażane w orzecznictwie – twierdzą pracodawcy. Zgadzają się oni również na wprowadzenie limitu długości trwania umów na czas określony, zastrzegają jednak, że musiałby być to połączone z innymi zmianami w prawie pracy.

– Jesteśmy również gotowi do podjęcia konkretnych rozmów na temat płacy minimalnej, ale z uwzględnieniem realiów gospodarczych w bieżącej i długoterminowej perspektywie czasowej – zapewniają przedstawiciele przedsiębiorców, oceniają jednak związkowe propozycje dojścia płacy minimalnej do poziomu 50 proc. średniego wynagrodzenia za szkodliwe. Przedsiębiorcy nie sprzeciwiają się również zwiększeniu pomocy dla rodzin najuboższych, zwracają jednak uwagę, że najskuteczniejszą formą takiego wsparcia jest polityka gospodarcza na rzecz zwiększania inwestycji tworzących miejsca pracy oraz pomoc państwa w aktywizacji zawodowej, szczególnie osób o niskich kwalifikacjach.

Jednocześnie przedsiębiorcy wystąpili z własnymi propozycjami. -Postulujemy między innymi zmianę przepisów dotyczących: wymiaru oraz zasad udzielania pracownikowi urlopu „na żądanie”, zmiany trybu konsultacji wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, ograniczenia wymiaru wynagrodzenia chorobowego z 33 do 14 dni w roku kalendarzowym, zmian w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (przede wszystkim prawa ustalenia przez sąd legalności sporu w trakcie jego prowadzenia), wprowadzenia jasnych reguł dotyczących oddelegowania pracowników w celu wykonywania funkcji związkowych oraz ustanowienia zasad powoływania społecznych inspektorów pracy u jednego pracodawcy – napisali w swoim liście, ponawiając zaproszenie do rozmów. – Podtrzymujemy naszą ofertę rozmowy i dialogu ze stroną związkową dla wspólnego dobra pracowników i pracodawców oraz w poczuciu odpowiedzialności za Państwo – deklarują pracodawcy.

Źródło: wnp.pl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater