Wątpliwy zakaz pobierania weksli od pracowników

Konfederacja Lewiatan negatywnie ocenia propozycje zmian w kodeksie pracy, które zmierzają do zakazania pobierania przez pracodawców weksli od pracowników albo domagania się podpisania zgody na egzekucje długu.

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy przewiduje dodanie w dziale pierwszym w rozdziale II „Podstawowe zasady prawa pracy” nowego art. 171, zgodnie z którym nieważne byłoby wystawienie przez pracownika weksla lub jego oświadczenia o poddaniu się egzekucji, a także uznania długu – mające na celu zabezpieczenie przyszłych roszczeń pracodawcy ze stosunku pracy. Żądanie od pracownika wystawienia weksla, złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji lub uznaniu długu stanowiłoby wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Zdaniem Konfederacji proponowana zmiana budzi liczne wątpliwości i nie powinna odnosić się do jednego aspektu stosowania zabezpieczeń w stosunkach pracy. Przepisy działu piątego Kodeksu pracy w sposób wyczerpujący i całościowy określają zasady odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy.

Ponadto nie jest znana skala zjawiska i trudno jednoznacznie stwierdzić, że zaistniały problem jest na tyle doniosły, iż wymaga powszechnego uregulowania w Kodeksie pracy. Dopuszczalność stosowania zabezpieczeń wekslowych nie jest też jednolicie oceniana w orzecznictwie sądowym.

– W uzasadnieniu do projektu wskazuje się jedynie na ochronny charakter przepisów prawa pracy. Natomiast całkowicie pomija się obecną rzeczywistość, jaka panuje w stosunkach pracy. Nie uwzględnia się faktu, że coraz częściej pracownikom jest powierzane bardzo drogie mienie pracodawcy, że trudno jest skutecznie dochodzić od pracowników roszczeń, że pracownicy nie dbają należycie o mienie pracodawcy, który ponosi wysokie ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej – mówi dr Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater