Nowelizacja ustawy o UOKiK zaszkodzi firmom

Dzisiaj podkomisja nadzwyczajna powołana przez sejmową Komisję Gospodarki rozpocznie prace nad nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zawiera ona wiele zmian niekorzystnych dla przedsiębiorców – uważa Konfederacja Lewiatan.

Nowelizacja budzi poważne wątpliwości i zawiera wiele niekorzystnych dla przedsiębiorców zmian, na które Konfederacja Lewiatan wielokrotnie zwracała uwagę w trakcie konsultacji społecznych. Niestety, uwagi zgłaszane przez środowiska przedsiębiorców w dużej mierze nie zostały uwzględnione w toku prac nad projektem.

– Podstawowym mankamentem wielu proponowanych zmian jest fakt, że nie zapewniają one równowagi pomiędzy kompetencjami organu administracji publicznej, a prawami przedsiębiorców. Przykładowo, Prezesowi UOKiK przyznaje się kompetencję do prewencyjnego informowania o podejrzeniu, że dany przedsiębiorca narusza przepisy o ochronie konsumentów, jeżeli może to spowodować znaczne straty dla szerokiego kręgu konsumentów, ale jednocześnie temu samemu przedsiębiorcy nie przyznaje się prawa do zaskarżenia takiej „decyzji” do sądu. Za naruszenia antymonopolowe wprowadza się surową odpowiedzialność osobistą osób zarządzających o charakterze administracyjno-karnym, ale jednocześnie nie zapewnia się obywatelom odpowiednich gwarancji procesowych. Od nałożonej bowiem kary administracyjnej, przedsiębiorcy będzie przysługiwać odwołanie według procedury cywilnej, w której powinien mieć zapewnione prawo do obrony na zasadach prawa karnego. Taki konglomerat przepisów będzie prawdziwym torem przeszkód zarówno dla przedsiębiorców, jak i organów państwa – administracyjnych i sądowych – mówi Bartosz Wyżykowski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Równie istotna jest ochrona poufności komunikacji pomiędzy niezależnym prawnikiem a przedsiębiorcą, jeżeli związana jest ona z korzystaniem przez niego z „prawa do obrony” – tzw. legal professional privilege (zasada LPP). Niestety kwestia ta uregulowana została w projekcie w sposób cząstkowy, nieprecyzyjny i prowadzący do wątpliwości interpretacyjnych, które również nie służą ochronie praw przedsiębiorców.

Sankcje za naruszenia przepisów antymonopolowych lub praw konsumentów oczywiście są potrzebne. Ale jednocześnie, w ślad za uprawnieniami i kompetencjami przyznawanymi organom publicznym, zwłaszcza jeżeli polegają one na możliwości stosowania tzw. przymusu państwowego, muszą iść odpowiednie procedury i gwarancje praw podmiotów prywatnych.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater