Pracodawcy krytycznie o zmianach w ustawie o BFG

15 listopada br. w Ministerstwie Finansów odbędzie się druga konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, uporządkowanej likwidacji banków oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W obecnym kształcie nie zapewnia on przedsiębiorcom w wystarczającym stopniu gwarancji procesowych – uważa Konfederacja Lewiatan.

Celem projektu jest stworzenie kompleksowych ram prawnych, umożliwiających BFG przeprowadzanie pozasądowego postępowania uporządkowanej likwidacji banków (bank resolution).

– Bardzo poważne zastrzeżenia budzi przede wszystkim proponowana w projekcie sądowa procedura kontroli decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o rozpoczęciu postępowania uporządkowanej likwidacji. Decyzję zaskarżyć będzie mogła co prawda rada nadzorcza banku, ale po pierwsze, sąd administracyjny nie będzie miał prawa wstrzymania wykonania takiej decyzji, a po drugie, przyjęto zaskakujące rozwiązanie, że nawet w przypadku prawomocnego stwierdzenia przez sąd, że decyzja wydana została z naruszeniem prawa, BFG w szczególnych wypadkach w dalszym ciągu będzie uprawniony do dalszego prowadzenia postępowania. Tymczasem, prawomocne orzeczenie uchylające decyzję, lub stwierdzające jej nieważność, powinno być bezwzględnie wiążące dla organu publicznego i przywracać kontrolę nad bankiem jego właścicielom – mówi Bartosz Wyżykowski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Brakuje też nadzoru sądowego nad czynnościami, podejmowanymi już w toku prowadzonego postępowania uporządkowanej likwidacji. Obecne propozycje skłaniają do wniosku, że „decyzje” wydawane w trakcie tego postępowania nie będą zaskarżalne do sądu. Projekt nie przewiduje bowiem takiej możliwości, co oznacza, że postępowanie prowadzone byłoby bez jakiegokolwiek nadzoru ze strony sądu i z pominięciem wszystkich tych gwarancji procesowych, które przewiduje chociażby ustawa prawo upadłościowe i naprawcze. Proponowane rozwiązania nie chronią więc w wystarczającym stopniu ani interesów samego banku, ani interesów jego wierzycieli.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater