Lewiatan ocenia kolejną ustawę deregulacyjną

Ministerstwo Gospodarki chce, w projekcie ustawy deregulacyjnej, zwolnić z podatku dochodowego wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu dowozu do zakładu pracy organizowanego przez pracodawcę. Konfederacja Lewiatan popiera to rozwiązanie.

Ministerstwo Gospodarki przygotowało kolejny projekt ustawy deregulacyjnej, którego celem jest poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej poprzez uproszczenie niektórych regulacji, redukcję obowiązków administracyjnych i doprecyzowanie niejasnych przepisów.

Opodatkowanie świadczeń

W ocenie Lewiatana bardzo korzystne i pożądane jest zwolnienie z podatku dochodowego wartości świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu dowozu do zakładu pracy organizowanego przez pracodawcę. Obecnie Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że zorganizowanie pracownikom nieodpłatnego dojazdu do pracy transportem zbiorowym (przykładowo: autobusem, bądź busem), podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Pracodawca (jako płatnik) zobowiązany jest wycenić takie świadczenie, wykonać czynności związane z ewidencją długości i czasu trwania przejazdu oraz obliczyć, pobrać i wpłacić podatek dochodowy, obciążający pracowników korzystających z tego transportu.

– Dzięki zwolnieniu pracownik otrzymujący od pracodawcy świadczenie w postaci zorganizowanego dojazdu do pracy transportem zbiorowym nie będzie z tego tytułu podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z kolei pracodawca zostanie odciążony od czynności biurokratycznych dotyczących rozliczania podatku dochodowego. Ponadto, w większości przypadków obliczenie wysokości zindywidualizowanego świadczenia przypadającego na pracownika z tytułu organizowanego transportu zbiorowego nie jest możliwe – mówi Przemysław Pruszyński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim przewidują opodatkowanie wszelkich świadczeń, które pracownik może potencjalnie otrzymać w związku z pozostawaniem w stosunku pracy, które są ściśle związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez pracodawcę, i których wartości nie da się obliczyć w zgodzie z metodologią wskazaną w ustawie.

Bez opłaty za rejestrację

Ponadto w projekcie przewidziano zniesienie opłaty z tytułu zarejestrowania podatnika jako „podatnika VAT czynnego” lub jako „podatnika VAT zwolnionego”. Obecnie opłata wynosząca 170 zł, należna jest z tytułu czynności „potwierdzenia rejestracji”. Owo potwierdzenie jest częścią procedury rejestracyjnej, gdyż w ustawie wskazano, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje i potwierdza zarejestrowanie podatnika. Ministerstwo Gospodarki proponuje, aby zarejestrowanie podatnika odbywało się automatycznie, natomiast potwierdzenie zarejestrowania podlegające opłacie w wysokości 170 zł, wydawane było dopiero na wniosek podatnika. Zmiana pozwoli obniżyć koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej i uprości procedurę rejestracyjną.

Ujednolicenie momentu powstania obowiązku podatkowego

Ciekawa, choć budzącą wątpliwości jest propozycja ujednolicenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatkach dochodowych i podatku VAT, dla przyjmowanych zaliczek rejestrowanych przy pomocy kasy rejestrującej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się pobranych wpłat oraz zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną dokonane dopiero w następnych okresach sprawozdawczych. Dla przedsiębiorców ewidencjonujących obrót za pomocą kas rejestrujących pobrana zaliczka nie stanowi przychodu w podatku dochodowym. Z kolei zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, każda zaliczka stanowi podstawę opodatkowania podatkiem VAT, w terminie 7 dni od daty pobrania zaliczki. Powyższe powoduje, że przedsiębiorcy ewidencjonujący obrót za pomocą kas rejestrujących mają obowiązek zaewidencjonować pobraną zaliczkę na poczet wykonania usługi lub dokonania sprzedaży towaru, a jednocześnie zaliczka ta nie stanowi przychodu w podatku dochodowym. Powoduje to konieczność odrębnego rozliczania obrotu kasowego dla celów VAT i podatku dochodowego. W celu wyeliminowania obowiązku odrębnego rozliczania zaliczek zaproponowano zmianę w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych polegającą na określeniu, że za datę powstania przychodu uważa się dzień pobrania wpłaty. W ocenie Konfederacji zmiana jest pozytywna z punktu widzenia uproszczenia ewidencji w zakresie zafiskalizowanych zaliczek, niemniej wskazujemy na jej negatywną stronę polegającą na przyśpieszeniu momentu rozpoznania przychodu podatkowego w podatku dochodowym. W konsekwencji zmiana może być dużym obciążeniem np. dla małych firm, szczególnie w sytuacji zwrotu otrzymanych zaliczek np. gdy kontrahent odstąpi od umowy.

W projekcie przewidziano również zmiany sprzyjające społecznej odpowiedzialności biznesu, polegające na zwolnieniu z podatku dochodowego wartości świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej otrzymanego przez osobę niezamożną oraz zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT wartości świadczenia przekazywanego przez przedsiębiorcę wspierającego osobę niezamożną.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater