Restrykcyjny zakaz reklamy OFE

Propozycja wprowadzenia zakazu reklamy funduszy emerytalnych i kar za jego naruszenie (3 mln zł) nie znajduje żadnego uzasadnienia zarówno ze względu na realia gospodarcze, jak i poczucie sprawiedliwości społecznej. Kary co do zasady powinny być skuteczne, proporcjonalne i zniechęcające, ale nie mogą być irracjonalne, gdyż naruszają wtedy zasadę proporcjonalności – uważa Konfederacja Lewiatan.

Projekt zmian w OFE przyjęty przez rząd przewiduje, że zakazana będzie reklama dotycząca OFE zawierająca informacje, które są niezrozumiałe i nieobiektywne, nierzetelnie przedstawiają sytuację finansową funduszu lub PTE, a także ryzyko związane z przystąpieniem do funduszu oraz pozostawaniem jego członkiem. Zakazana też ma być reklama wprowadzająca albo mogąca wprowadzić w błąd, który mógłby mieć wpływ na skłonienie kogokolwiek, aby przystąpił do OFE lub w nim pozostawał.

Inny przepis projektu zmian w OFE stanowi, iż od momentu wejścia w życie nowych regulacji do 31 lipca 2014 r., będzie zabroniona reklama zawierająca informacje o OFE lub sugerujące, że reklama odnosi się do OFE. W przypadku naruszenia tego przepisu organ nadzoru w drodze decyzji nakaże odpowiedniemu podmiotowi zaprzestanie tego naruszenia i nałoży karę pieniężną w wysokości 3 mln zł. Trudno mówić o złagodzeniu pierwotnej wersji przepisu o zakazie reklamy OFE, choć w projekcie rządowym zrezygnowano z sankcji w postaci kary pozbawienia wolności do lat 2 za jego naruszenie.

Powstaje pytanie, czy strona internetowa PTE, która jest uznawana za formę reklamy, która będzie zawierała informacje o OFE zostanie zakazana, w okresie od wejścia w życie ustawy do 31 lipca 2014? Czy artykuły w gazetach o OFE nie zostaną uznane w przyszłości za ukrytą reklamę?

Przepis ten potencjalnie może naruszać również konstytucyjną zasadę równego traktowania podmiotów wobec prawa. Przy takim jego brzmieniu zachodzi wyraźna dysproporcja między sytuacją ZUS, który może się reklamować (rząd już zapowiada małą kampanię informacyjną) i sytuacją OFE, które po wejściu w życie przepisów nie będą mogły się reklamować. „Dobrowolność” według koncepcji zawartej w projekcie staje się więc fikcją wobec braku dostępu obywateli do informacji o OFE.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że wprowadzenie zakazu reklamy OFE ma na celu zapobieganie ewentualnym próbom przekazywania informacji nierzetelnej, zawierającej nieprawdziwe treści oraz wprowadzającej w błąd obecnych oraz potencjalnych członków OFE. Wprowadzenie przepisu zakazującego wszelkiej reklamy dotyczącej OFE nie znajduje żadnego racjonalnego uzasadnienia i nosi wręcz znamiona cenzury.

Biorąc to pod uwagę, powstaje wątpliwość czy proponując tego typu restrykcyjny przepis nie narusza się zasady proporcjonalności zastosowanego środka do celu, zarówno na gruncie przepisów prawa krajowego, jak i przepisów prawa europejskiego. Takie zakazy reklam OFE nie funkcjonują w innych krajach UE. Można więc rozsądnie założyć, że nie jest on niezbędny do funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce. Trudno również tę propozycję przepisu uzasadnić specyfiką naszego systemu emerytalnego.

Niejasne zakreślenie granic zakazu (informacja – reklama), ujętego w art. 197 projektu ustawy, jest niezgodne z konstytucyjną zasadą jasności i pewności prawa, wielokrotnie podkreślaną w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego.

Konfederacja Lewiatan będzie postulowała wykreślenie art. 4 pkt 42 (art. 197a u.o.i.f.fe.) i art. 38 z przepisów przejściowych projektu.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater