Pracodawcy popierają program dla rodzin wielodzietnych, ale…

Aby przedsiębiorcy przystępowali do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych powinni mieć możliwość jego wykorzystania do stworzenia atrakcyjnego wizerunku firmy, w ramach modelu biznesowego CSR. Wymaga to zobowiązania ze strony administracji publicznej do podejmowania działań w zakresie promowania akcji, jej logo oraz przedsiębiorstw przystępujących do programu – uważa Konfederacja Lewiatan.

Celem rządowego programu jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej, jej pozytywnego wizerunku, umacnianie oraz wspieranie dużych rodzin, zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z takich rodzin.

– Wobec tak szeroko określonych celów opisane w projekcie działania, które ograniczają się do ustanowienia i dystrybucji Ogólnopolskiej Karty Dużych Rodzin wydają się niewystarczające. Zakładane powiązanie Karty Dużych Rodzin z uprawnieniami do zniżek za wstęp do instytucji podległych ministrom (m.in. w wybranych instytucjach wystawienniczych i muzeach, parkach narodowych, rezerwatach przyrody, obiektach i urządzeniach sportowo-rekreacyjnych) nie będzie przekładać się na istotną poprawę warunków materialnych rodzin wielodzietnych oraz nie upowszechni takiego modelu rodziny – mówi dr Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan.

Ważne dla powodzenia programu jest zapewnienie możliwości przystąpienia do programu także podmiotów innych niż instytucje podległe właściwym ministrom, np. jednostek organizacyjnych funkcjonujących na różnych szczeblach samorządu terytorialnego oraz podmiotów niepublicznych, które w ramach prowadzonej działalności zapewnią rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia.

Lewiatan za cenną uznaje możliwość włączenia się do programu podmiotów niepublicznych o charakterze komercyjnym. Firmy usługowe, handlowe i produkcyjne mogłyby oferować swoje produkty i usługi taniej, co bezpośrednio przełożyłoby się na obniżenie kosztów utrzymania rodzin wielodzietnych. Dlatego należy zadbać o to, żeby do programu mogły przystępować te firmy, które oferują produkty podstawowe, stanowiące znaczną część budżetu takiej rodziny.

Przystąpienie do programu poprzez oferowanie dodatkowego upustu będzie stanowić koszt dla firm i będzie działalnością charytatywną. Projekt rozporządzenia i uchwała dotyczące programu nie zakładają możliwości refundacji poniesionych kosztów ze środków publicznych. Dlatego jedynym elementem uwzględniającym interes przedsiębiorców przystępujących do programu byłaby możliwość stworzenia atrakcyjnego wizerunku, w ramach modelu biznesowego CSR (Corporate Social Responibility). Aby model takiej działalności był atrakcyjny z punktu widzenia budowania wizerunku firm wymaga zobowiązania ze strony administracji publicznej do podejmowania działań w zakresie promowania akcji, jej logo oraz firm przystępujących do programu.

– Sama możliwość korzystania z logo programu i eksponowania go w punktach handlowych lub usługowych oraz zamieszczenie listy podmiotów, które przystąpiły do programu na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nie stanowią wystarczających działań, które mogłyby zachęcić firmy do przystąpienia do programu, co w konsekwencji może przesądzić o jego niepowodzeniu. Dlatego w ocenie Konfederacji konieczne jest uzupełnienie programu o szeroko zakrojone działania informacyjno-promocyjne, które będą promować całą akcję, jej logo oraz firmy, które do niej przystąpiły – dodaje Grzegorz Baczewski.

Konfederacja Lewiatan dostrzega również problem związany z możliwością włączenia się do programu przedsiębiorców prowadzących apteki. Zwracają oni uwagę, że obecne brzmienie art. 94a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, który zabrania prowadzenia reklamy aptek i ich działalności, jest interpretowane przez organa nadzoru w sposób bardzo restrykcyjny i niezwykle rozszerzający, co uniemożliwia przedsiębiorcom udział w jakimkolwiek z programów, nawet o charakterze społecznym. Apteki są miejscami, w których na co dzień widoczne są dysproporcje w dostępie do leków, szczególnie w przypadku rodzin wielodzietnych, których często nie stać na wykup wszystkich niezbędnych leków. Tym samym umożliwienie działania aptek w ramach programu dla rodzin wielodzietnych wydaje się być pożądane społecznie, a w konsekwencji również wpłynie na zdrowie społeczeństwa. W tym kontekście Konfederacja Lewiatan postuluje, aby minister właściwy do spraw rodziny uzgodnił z ministrem właściwym do spraw zdrowia taką zmianę art. 94a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, aby przedsiębiorcy prowadzący apteki mogli bez żadnych obaw przystępować do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater