Akademia Lewiatana: Ład Korporacyjny – najlepsza struktura zarządzania przedsiębiorstwem:

Konfederacja Lewiatan oraz Kancelaria Prawna Modus zapraszają na bezpłatne szkolenie „Ład Korporacyjny – najlepsza struktura zarządzania przedsiębiorstwem” organizowane w ramach Akademii Lewiatana. Seminarium prowadzone jest przez specjalistę z zakresu najlepszej międzynarodowej praktyki (Best International Corporate Covernance) David’a M Buckle, adwokata z kancelarii DMB Law, specjalizującego się w międzynarodowym prawie gospodarczym, starszego specjalistę oraz wykładowcę z Londyńskiego Instytutu Dyrektorów (Institute of Directors), który jest partnerem biznesowym Mecenasa Jacka Raźniewskiego, właściciela Kancelarii Prawnej Modus.

Szkolenie odbędzie się 4 grudnia br. w godz. 9.00 – 17:00 w siedzibie Konfederacji Lewiatan przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3 w Warszawie.

Tematem przewodnim seminarium będzie szeroko pojęty Ład Korporacyjny (Corporate Governance) zaprezentowany w formie praktycznych prelekcji ukazujących szereg możliwości ulepszenia działalności danego przedsiębiorstwa, prezesów, zarządu oraz kadry zarządzającej według najlepszej międzynarodowej praktyki (Best Corporate Governance Practice). Oprócz samej istoty i roli ładu korporacyjnego, różnic w polskiej i angielskiej terminologii z tego zakresu, będzie także mowa o sposobach podniesienia konkurencyjności danego przedsiębiorstwa na rynku lokalnym i globalnym, ulepszenia wydolności finansowej  firmy oraz podniesieniu jej atrakcyjności dla zewnętrznego inwestora. To ostatnie ma ogromne znaczenie podczas zdobywania zewnętrznego kapitału na dalszy rozwój i/lub reorganizację danej jednostki.

Uczestnicy szkolenia w znacznym stopniu poszerzą swoją wiedzę teoretyczną.  Dowiedzą się między innymi:

 • jak wygląda właściwy podział obowiązków w kierownictwie firmy
 • jakie są techniki efektywnego zarządzania przez prezesa zarządu
 • jakie są jego obowiązki
 • co gwarantuje członkom zarządu skuteczne wykonywanie zleconych zadań i obowiązków.

Poznają ponadto znaczenie sprawiedliwej, zrównoważonej i zrozumiałej oceny pozycji firmy i jej perspektyw dokonywanej przez zarząd oraz istotę dialogu z akcjonariuszami opartego na wzajemnym zrozumieniu celów. Każdy z uczestników dowie się również jak zachęcać inwestorów do udziału w zgromadzeniach spółki.

Zgłoszenia przyjmujemy do 2 grudnia br.

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Gorąco zapraszamy!

ZGŁOSZENIE ON-LINE

PROGRAM :

9.00 – 9.30
Rejestracja, kawa powitalna

9.30 – 10.30
Wprowadzenie – trzy różne definicje Ładu Korporacyjnego – zaangażowanie grupy do dyskusji na temat najefektywniejszej definicji Ładu Korporacyjnego
Introduction and objectives – three different definitions of Corporate Governance (CG) – engaging the group in a discussion on the best definition of CG

10.30 – 10.45
Przerwa kawowa
Coffee break

10.45 – 11.00
Językowe różnice pomiędzy angielską a polską terminologią prawną w zakresie Ładu Korporacyjnego
Linguistic differences between English and Polish legal terminology within an area of (CG) (Mel)

11.00 – 12.00
Pierwsza poranna sesja – zrozumienie roli akcjonariuszy/udziałowców, zarządu i menedżerów w prowadzeniu przedsiębiorstwa

 1. kompromiss
 2. najlepsze praktyki

First morning session – understanding roles of shareholders, board and managers in running a company

 1. Compliance
 2. Best practice

12.00 – 12.15
Przerwa kawowa
Coffee break

12.15 – 13.15
Druga sesja szkoleniowa – Rola członka zarządu – obowiązki i charakterystyka członków zarządu oraz wymagane umiejętności by stać się efektywnym członkiem zarządu. (krótki zarys)
Second training session – Role of the Director – Duties & qualities of Directors and required skills to be an effective Director (a brief outline)

13.15 – 14.15
Lunch

14.15 – 15.15
Trzecia sesja szkoleniowa – rola zarządu – efektywność zarządu

 1. indywidualni członkowie zarządu
 2. spotkania zarządu
 3. strategia
 4. ryzyko (finansowe, operacyjne oraz zasobu ludzkiego)

Third training session – Role of the Board – Effective Board

 1. Individual Directors
 2. Board meetings
 3. Strategy
 4. Risk (Financial, operational and HR)

15.15 – 15.30
Przerwa kawowa
Coffee break

15.30 – 16.30
Czwarta sesja szkoleniowa – Ład Korporacyjny – podsumowanie

 1. źródła prawa
 2. akcjonariusze
 3. rola Ładu Korporacyjnego / Krajowe Organy Nadzorujące

Fourth training session – CG – summary

 1. Sources of law
 2. Stakeholders
 3. Role of CG/Regulators

15.30 – 16.30
Podsumowanie

 1. publiczne przedsiębiorstwa państwowe
 2. SOE

Summary

 1. Public State Enterprises
 2. SOEs

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater