Pierwszy nabór wniosków w ramach programu Interreg Europa Środkowa

W dniu 12 lutego 2015 roku rozpoczął się dwuetapowy nabór wniosków konkursowych w programie Interreg Europa Środkowa – jednego z programów transnarodowych w perspektywie 2014-2020.

Celem ogólnym Programu Interreg Europa Środkowa jest współpraca ponad granicami w Europie Środkowej, która zmieniając miasta i regiony uczyni je lepszymi miejscami do życia i pracy. Całkowita wartość środków przewidzianych w programie kształtuje się na poziomie 246 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obszar programu obejmuje terytorium 9 państw, a mianowicie: Austrię, Chorwację, Czechy, Węgry, Polskę, Słowację, Słowenię (wszystkie te państwa w całości) oraz w części Niemcy (wybrane kraje związkowe) i Włochy (wybrane regiony). Realizowany będzie w ramach polityki spójności Unii Europejskiej, a instytucją, która odpowiada za zarządzanie i wdrażanie Programu zgodnie z rozporządzeniami Unii Europejskiej, jest Miasto Wiedeń.

Dofinansowanie kształtuje się na poziomie:

– 85% dla Czech, Chorwacji, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii

– 80% dla Austrii, Niemiec, Włoch

W ramach programu realizowane będą 4 priorytety:

  • Współpraca w zakresie innowacji w celu zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej

Ta oś priorytetowa uwzględnia główne wyzwania i potrzeby społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej, związane z inteligentnym wzrostem gospodarczym, o którym mowa w strategii Europa 2020, w szczególności poprzez bardziej efektywne inwestycje w badania, innowację i edukację.

  • Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w Europie Środkowej

Oś zachęca do większego wykorzystywania energii odnawialnej, poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania potencjału tego sektora do osiągnięcia wzrostu gospodarczego.

  • Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego w Europie Środkowej

To działanie w sposób bezpośredni odpowiada na potrzebę ochrony i bardziej zrównoważonego wykorzystania naturalnego i kulturowego dziedzictwa oraz zasobów, które podlegają szeregowi nacisków i konfliktów dotyczących ich wykorzystania (np. związanych z przemysłem, intensywnym rolnictwem, zmianą klimatu, transportem, urbanizacją, turystyką).

  • Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych Europy Środkowej

Ta oś priorytetowa stanowi odpowiedź na istniejący na obszarze Europy Środkowej podział na centrum-peryferie zmniejszając przepaść pomiędzy słabo dostępnymi regionami peryferyjnymi a dobrze połączonymi centrami.

Dofinansowanie kształtuje się na poziomie:

– 85% dla Czech, Chorwacji, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii

– 80% dla Austrii, Niemiec, Włoch

Założenia konkursu określają, że w naborze mogą uczestniczyć projekty tworzone, przez co najmniej trzech partnerów finansujących, pochodzących z trzech krajów, a co najmniej dwóch z tych partnerów musi mieć swoją siedzibę na obszarze programu.

Partnerami w Programie dla Europy Środkowej mogą być:

  • instytucje publiczne szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego
  • instytucje prywatne, w tym firmy prywatne mające osobowość prawną z zastrzeżeniem, że mogą być one partnerami wiodącymi we wszystkich priorytetach programu oraz muszą spełniać  minimalne kryteria zdolności finansowej;
  • organizacje międzynarodowe

Zakłada się, że całkowity budżet jednego projektu powinien wynosić od 1 od 5 mln euro. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są projekty o mniejszym lub większym budżecie.  Budżet pierwszego etapu naboru wynosi 80 mln euro pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Mimo, że nie wyklucza się większych konsorcjów, rekomendowana liczba partnerów w jednym projekcie wynosi od 8 do 12 w zależności od wybranego typu działań. Wszyscy partnerzy powinni być zaangażowani w projekt w sposób proporcjonalny i być w stanie wiarygodnie określić w zarysie korzyści osiągnięte ze współpracy partnerskiej i transnarodowej. Rekomendowany czas trwania projektu wynosi od 30 do 36 miesięcy (maksymalnie 48 miesięcy).

Tematyka pierwszego naboru dotyczy wszystkich priorytetów oraz odnoszących się do nich celów szczegółowych. Warto więc przypomnieć główne założenia programu Interreg Europa Środkowa, aby mieć pogląd, jakie projekty mają największe szanse na dofinansowanie.

Warto podkreślić, że tylko wnioskodawcy projektów wybranych w etapie 1, będą mogli wziąć udział w etapie 2, podczas którego składane będą kompletne aplikacje. Decyzje w sprawie zakwalifikowania wniosków do 2 etapu oraz o przyznaniu dofinansowania podejmuje Komitet Monitorujący, czyli organ złożony z przedstawicieli państw członkowskich uczestniczących w programie zapewniający jakość i skuteczność wdrażania programu.

Należy zwrócić uwagę, że projekty koncentrujące się wyłącznie na współpracy akademickiej bądź badaniach naukowych i wymianie doświadczeń, jak również takie, których „miękkie” produkty (np. studia) nie prowadzą do konkretnych i trwałych rezultatów nie będą finansowane.

I etap naboru zakończy się w dniu 13 kwietnia 2015 roku, czas więc zacząć działać.

 

Agnieszka Kozakiewicz

Eureka Group

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater