Projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i instytucjach dialogu społecznego – stanowisko

W odpowiedzi na pismo numer DDP-VI.02100.5.1015.KW Ldz.974 z dnia 2 kwietnia 2015 r., przekazujące wniosek Związku Pracodawców – Business Centre Club (ZP BCC) w sprawie zmian do uzgodnionego z pozostałymi organizacjami partnerów społecznych projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i instytucjach dialogu społecznego, przedstawiamy poniżej stanowisko Konfederacji Lewiatan.

W odniesieniu do faktu wniesienia uwag i propozycji zmian do uzgodnionego już projektu ustawy pragnę przypomnieć ustalenia podjęte w dniu 21 marca w Dobieszkowie podpisane przez szefów wszystkich organizacji partnerów społecznych, w tym przez Pana Marka Goliszewskiego, prezesa ZP BCC. W 1 punkcie ustaleń zapisano, że „uzgodniono projekt ustawy, regulujący funkcjonowanie instytucji dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym”. W uzgodnionym tekście nie zapisano różnych wariantów art. 24 określającego kryteria reprezentatywności organizacji pracodawców, a zatem uznano, że treść tego artykułu jest uzgodniona. W 4 punkcie ustaleń zapisano wprawdzie, że „w ciągu 2 tygodni, każda z organizacji wyrazi ostateczne stanowisko do projektu ustawy”, jednak intencją tego zapisu było wyrażenie ostatecznego stanowiska odnośnie akceptacji lub braku akceptacji, nie zakładano natomiast wnoszenia szczegółowych uwag do poszczególnych zapisów. Konfederacja Lewiatan uważa, że pilne wejście w życie uzgodnionego projektu i rozpoczęcie działania przez Radę Dialogu Społecznego jest w interesie państwa polskiego. Dialog społeczny jest potrzebny dla tworzenia warunków stabilnego

i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, który nie powoduje narastania napięć i nie generuje kwestii społecznych. Ponadto udział partnerów społecznych w procesie tworzenia regulacji jest czynnikiem, który może wpłynąć na poprawę jakości procesu stanowienia prawa. Opóźnianie procesu legislacyjnego poprzez powrót do negocjacji szczegółowych zapisów projektu ustawy stanowi zagrożenie dla przyjęcia tej ustawy, a zatem stoi w sprzeczności z interesem kraju. Dlatego apelujemy do Pana Ministra o pilną realizację ustaleń podjętych w Dobieszkowie w dniu 21 kwietnia 2015 r.

Odnosząc się bezpośrednio do uwag przesłanych przez Związek Pracodawców – Business Centre Club, przesyłam poniższe uwagi.

Odnośnie do uwagi z pisma ZP BCC oznaczonej jako pkt. 1 dotyczącej możliwości wspólnego występowania stron pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów prawa z obszarów będących przedmiotem prac Rady uważamy, że w obecnym projekcie ustawy można zrezygnować z tego zapisu o ile przyspieszy to jej wejście w życie. Jednocześnie zakładamy, że prace nad wprowadzeniem takiego przepisu należy kontynuować i ewentualnie zaproponować jego wprowadzenie po pozytywnym rozpatrzeniu takiej potrzeby w ramach przeglądu funkcjonowania ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i instytucjach dialogu społecznego, który jest planowany po dwóch latach jej funkcjonowania.

W odniesieniu do uwagi z pisma ZP BCC oznaczonej jako pkt. 2 wprowadzającej w art. 24 projektu, który określa kryteria reprezentatywności organizacji pracodawców, dodatkowy ustęp uprawniający każdą z organizacji reprezentatywnych do zapraszania do udziału w pracach Rady z głosem doradczym przedstawicieli organizacji pracodawców i pracodawców niespełniających określonych w ustawie kryteriów reprezentatywności oraz przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych Konfederacja Lewiatan uważa, że wobec uzgodnionej treści Art. 22 projektu ustawy nie jest zasadne dodawanie takiego ustępu. W myśl ust. 2 art. 22 Przewodniczący Rady może zapraszać do udziału w pracach Rady wybranych przedstawicieli zainteresowanych organizacji oraz instytucji. Ponadto w par. 13 uzgodnionego projektu Regulaminu Rady Dialogu Społecznego i Biura Rady zapisano, że Członkowie Rady mogą korzystać na posiedzeniu Rady z pomocy zaproszonych doradców. W ocenie Konfederacji Lewiatan zapisy te są wystarczające i nie ma potrzeby zmieniania treści art. 24 poprzez dodawanie ust. 5 o proponowanej treści.

Jeżeli chodzi o uwagi z pisma ZP BCC oznaczone jako pkt. 3 Konfederacja Lewiatan negatywnie odnosi się do zaproponowanej zmiany treści art. 24 ust. 2 pkt. 3. W ocenie naszej organizacji istnieje potrzeba skonsolidowania reprezentacji środowiska pracodawców, tak aby stanowiska i działania przez nie podejmowane były wewnętrznie uzgodnione oraz reprezentowały interesy ogólnogospodarcze. Organizacje reprezentujące jedną lub kilka branż, zrzeszające firmy z jednego lub tylko kilku województw, powinny włączać się w dialog społeczny, przystępując do większych organizacji i w ich ramach uzgadniać wspólne stanowiska. Naszym zdaniem na forum trójstronnym konieczne jest prezentowanie szerokiego, uzgodnionego ponadbranżowo i ponadregionalnie stanowiska strony pracodawców. Dlatego należy dokładniej zdefiniować ustawowe kryteria reprezentatywności, poprzez dookreślenie mandatu do reprezentowania pracodawców, w tym wymogów dotyczących ponadbranżowości i ogólnokrajowości organizacji. Pojęcie „zasięgu ogólnokrajowego” organizacji reprezentatywnej wymaga takiego doprecyzowania, aby silny, skoncentrowany przestrzennie kapitał nie zdominował debaty społecznej, która w założeniu dotyczyć ma obszaru całego kraju. Dlatego w naszej ocenie organizacja reprezentatywna o zasięgu ogólnopolskim powinna posiadać struktury regionalne o charakterze ponadbranżowym w co najmniej połowie województw. Należy także zapewnić odpowiedni poziom reprezentatywności na poziomie regionów. Propozycja zgłoszona przez ZP BCC zakłada,
że reprezentatywność taką można wykazać poprzez „posiadanie członków w każdym z województw”, przy czym nie określono żadnych kryteriów wobec tych członków. Można zatem założyć, że spełnieniem tego warunku byłoby zrzeszanie 16 firm zatrudniających zaledwie jednego pracownika, po jednej w każdym z województw. Propozycja ta pozostaje w sprzeczności z ideą całego art. 24, gdzie dookreślenie kryteriów ponadbranżowości i ogólnokrajowości organizacji odbywa się poprzez wskazanie minimalnych wymogów ilościowych. Przykładowo przy określaniu ponadbranżowości zapisano, że organizacja powinna zrzeszać pracodawców działających w co najmniej połowie sekcji PKD, ale do spełnienia tego warunku wlicza się tylko te sekcje PKD, gdzie zatrudnienie wynosi co najmniej 3000 pracowników. Zapis uzgodniony 21 marca br. w Dobieszkowie określający podobny warunek dla regionów jest zgodny z tą filozofią, natomiast propozycja ZP BCC jest z nią sprzeczna.

Podsumowując Konfederacja Lewiatan uważa, że tekst projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i instytucjach dialogu społecznego uzgodniony 21 marca br. w Dobieszkowie pozostaje aktualnym wspólnym projektem Rządu RP i reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych. Liczymy, że Pan Minister wywiąże się ze zobowiązania podjętego 21 marca br. w Dobieszkowie i pilnie przeprowadzi ten projekt przez proces legislacyjny, tak aby ustawa ta jak najszybciej weszła w życie, a Rada Dialogu Społecznego mogła zacząć funkcjonować.

Henryka Bochniarz

Prezydent Konfederacji Lewiatan

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater