Pracodawcy proponują nową ulgę na badania i rozwój

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan rekomenduje wprowadzenie ulgi na badania i rozwój, zawierającej otwarty katalog kosztów kwalifikowanych zaliczanych jako wydatki na B+R wraz z przykładowymi rodzajami wydatków związanych z tymi pracami. Jednocześnie proponuje pozostawienie obecnej ulgi na nabycie nowych technologii, z tym że konieczne jest wydłużenie okresu rozliczenia kosztów nabycia nowych technologii z 3 do 5 lat.

Ponadto, uwzględniając odległą pozycję Polski w rankingach innowacyjności, Rada Podatkowa Lewiatana uważa za konieczne wprowadzenie także tzw. ulgi Patent Box, polegającej na zastosowaniu obniżonej stawki podatkowej do przychodów osiąganych z patentów i wzorów użytkowych (np. sprzedaż produktów, do produkcji których wykorzystywane są określone patenty). Wskaźniki dotyczące patentowania w Polsce od lat pozostają na bardzo niskim poziomie. Dlatego też Polska powinna zadbać nie tylko o zwiększenie wydatków na B+R ale również o rozwój własności przemysłowej w rozumieniu rozwoju patentów i wzorów użytkowych. Ulga na B+R oraz ulga Patent Box są względem siebie komplementarne i odpowiadają potrzebą przedsiębiorców.

Zdaniem Małgorzaty Boguszewskiej, przewodniczącej Zespołu ds. opracowania rekomendacji ulgi na B+R Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan system podatkowy w zakresie zachęt podatkowych na działalność B+R powinien być prosty i przejrzysty. Pozwoli wtedy, aby przedsiębiorcy mogli w swobodny sposób czerpać korzyści z prowadzenia prac badawczo – rozwojowych, bez ryzyka kwestionowania ich działalności ze strony organów podatkowych przy jednoczesnym zabezpieczeniu budżetu państwa przed nadużyciami.

Postulaty Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan w zakresie konstrukcji ulgi na B+R:
1. wprowadzenie ulgi opartej o metodę powiększenia kosztów działalności B+R,
2. wprowadzenie do ustawy definicji działalności B+R przyjętej na poziomie europejskim,
3. brak obostrzenia do skorzystania z ulgi wyłącznie dla projektów zakończonych sukcesem,
4. wprowadzenie pozytywnego otwartego katalogu z wyszczególnieniem podstawowych rodzajów działalności B+R,
5. stawka ulgi na poziomie co najmniej 100% powiększenia kosztów podatkowych,
6. 10 letni okres rozliczenia ulgi w czasie,
7. mechanizm refundacji dla „młodych MŚP”, 
8. wprowadzenie obowiązku ewidencjonowania kosztów ponoszonych na B+R.

Obecnie toczy się debata publiczna na temat, jakie zachęty do podejmowania działalności innowacyjnej powinny zostać w Polsce wprowadzone. W Sejmie procedowany jest projekt ustawy założony przez Prezydenta RP, zawierający propozycję ulgi podatkowej na badania i rozwój. Swoje propozycje zaprezentowało także Narodowe Centrum Nauki i Rozwoju.

Kluczem do rozwoju gospodarczego oraz konkurencyjności gospodarek jest ich innowacyjność. Unia Europejska w celu wsparcia innowacyjności krajów członkowskich przyjęła Strategię Europa 2020,w której określiła cele, których realizacja zapewni konkurencyjność Europie, wobec takich krajów jak Stany Zjednoczone, Japonia czy Korea Południowa. Podstawowym założeniem jest, aby do 2020 roku państwa członkowskie inwestowały 3 proc. PKB w działalność o charakterze badawczo – rozwojowym, oraz aby 2/3 z tych środków pochodziło od sektora prywatnego. Polska, której wydatki na badania i rozwój należą do najniższych spośród krajów członkowskich (ok 0,9% PKB) zobowiązała się zapewnić swój wkład w realizację Strategii Europa 2020 poprzez osiągnięcie w 2020 r. poziomu nakładów na badania i rozwój w wysokości 1,7% PKB, z czego prawie połowa ma pochodzić od przedsiębiorców.

Rządy poszczególnych państw podejmują działania mające zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w działalność badawczo – rozwojową. Jak wynika z badań, preferencje podatkowe są jednym z głównych czynników skłaniających firmy do zwiększania nakładów na innowacje. Funkcjonują prawie we wszystkich krajach EU, z wyjątkiem Polski i Niemiec. O ile gospodarka niemiecka, jako najbardziej innowacyjna z całej UE, nie wymaga dodatkowego wsparcia, o tyle brak takiego instrumentu w Polsce powoduje, że jesteśmy na końcu rankingu, jeśli chodzi o innowacyjność.

W związku z powyższym oraz przy uwzględnieniu, że nie ma w Polsce przyjaznego otoczenia fiskalnego, które zachęcałoby przedsiębiorców do inwestowania w badania i rozwój, konieczne jest wprowadzenie skutecznego systemu ulg wspierających prowadzenie prac badawczo rozwojowych, pozyskiwanie patentów i wzorów użytkowych, know- how, jak również motywujących przedsiębiorstwa do inwestycji w rozwój własności intelektualnej.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater