Zmiana ustawy Kodeks pracy – uwagi Lewiatana

W związku z podjętymi pracami w Podkomisji stałej do spraw rynku pracy w sprawie rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3321), Konfederacja Lewiatan zwróciła się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie i przyjęcie na najbliższym posiedzeniu Podkomisji następujących poprawek.

I. Art. 1 pkt 1)

w zmienianym art. 25 § 2 wyrazy po przecinku „nieprzekraczający 3 miesięcy” zastępuje się wyrazami „nieprzekraczający 6 miesięcy”.

Uzasadnienie:

Pracodawcy i pracownicy powinni mieć możliwość skorzystania z dłuższego okresu próbnego w celu zwiększenia szansy na utrzymanie pracownika na zaoferowanym stanowisku pracy.
W obecnych warunkach, gdy firmy wdrażają nowoczesne technologie, wprowadzają różne innowacje, powierzają pracownikom drogi i wymagający szczególnych umiejętności sprzęt, stosują atypowe rozwiązania w zakresie organizacji pracy, ograniczają zakres podporządkowania dając pracownikom większy zakres swobody i samodzielności, nie można przyjąć, że racjonalny okres próbny wynosi zaledwie 3 miesiące. Jest on zbyt krótki i często prowadzi do rezygnacji z kontynuowania zatrudnienia wobec braku przekonania pracodawcy co do kompetencji nowego pracownika.

Ponadto zatrudnienie pracownika na podstawie umowy na okres próbny jest nieobowiązkowe i nie musi trwać przez okres maksymalnie wskazany w przepisach Kodeksu pracy – ten okres może być krótszy.

II. Art. 1 pkt 1)

w zmienianym art. 251 § 1 wyrazy „33 miesięcy” zastępuje się wyrazami „36 miesięcy”

Uzasadnienie:

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie takich umów zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie powinien przekraczać 36 miesięcy czyli pełnych 3 lat. Ważne jest zachowanie w przeliczaniu długości zatrudnienia pełnych okresów rocznych, które są częściej stosowane przez firmy i odpowiadają dotychczasowej praktyce i potrzebom rynku. Z reguły różne projekty, zamówienia, kontrakty handlowe są zawierane na okresy liczone w latach i wówczas pracodawcom łatwiej jest proponować zatrudnienie na trzy lata.

Należy też podkreślić, że w krajach członkowskich UE stosowane są okresy liczone w latach (4 lata – Wielka Brytania, 5 lat – Węgry).

Uważamy, że przedłożone poprawki są racjonalne i stanowią odpowiedź na wyzwania rynku pracy. W naszym odczuciu mają one służyć obu stronom stosunków pracy i zwiększać stabilizację zatrudnienia.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater