Lewiatan ogłasza Manifest Dialogu

Konfederacja Lewiatan podczas dorocznego spotkania członków i przyjaciół ogłosi Manifest Dialogu. Uchwalenie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego w parlamencie i rychłe podpisanie jej przez Prezydenta to zwieńczenie długiej drogi w walce o powrót partnerów społecznych do dialogu. Ale przed nami kolejne trudne zadania. Musimy się nauczyć zawierać kompromisy, bo ważne sprawy, o których będziemy rozmawiać, do łatwych nie należą. Dlatego ogłaszamy Manifest Dialogu.

Manifest Dialogu

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego, wynegocjowana przez związki zawodowe, organizacje pracodawców i rząd, wzmacnia rolę partnerów społecznych w kształtowaniu polityki państwa i precyzuje cel dialogu – zapewnienie warunków rozwoju społeczno-gospodarczego przez zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej.

W zeszłorocznym Manifeście Polska 2015-2025 zapisaliśmy dwa uzupełniające się cele: wzrost PKB o 50% i redukcję ubóstwa o połowę. Ich osiągnięcie zapewni Polsce stabilność społeczną i polityczną oraz trwały rozwój gospodarczy. My, przedsiębiorcy i pracodawcy, jesteśmy przekonani, że wszyscy powinni korzystać z owoców tego wzrostu. Jednak jednoczesne osiągnięcie celów gospodarczych i społecznych jest możliwe tylko poprzez dialog i współpracę. Nie narzucajmy rozwiązań. Zwiększajmy partycypację, która buduje w ludziach odpowiedzialność, zaangażowanie, lojalność i wzajemne zaufanie. Wspólnie kreślmy odważne cele i strategie ich osiągania.

Deklarujemy i oczekujemy:

– budowania partnerskich relacji właścicieli, zarządów przedsiębiorstw i pracowników, a także partnerów społecznych i rządu opartych na szczerości intencji i szacunku,

– poważnego zaangażowania pracowników i pracodawców w dialog w przedsiębiorstwach, w regionach, na szczeblu krajowym i europejskim,

– wzajemnej otwartości na postulaty partnerów społecznych i rządu,

– rzetelnej i obiektywnej analizy problemów co pozwoli na przyjmowanie rozwiązań krótko i długofalowych,

– odpowiedzialności, przestrzegania prawa i procedur oraz dotrzymywania umów,

– samoograniczenia i samokontroli, niezbędnych, aby działać dla dobra wspólnego,

– rozwoju dialogu obywatelskiego, włączającego innych interesariuszy debaty publicznej do dyskusji,

– prawdziwego udziału w demokratycznych procesach rządzenia, w tym stanowienia prawa i kontroli jego przestrzegania.

Tylko działanie, oparte na tych wartościach i celach, pozwoli odbudować zaufanie obywateli do instytucji dialogu społecznego i obywatelskiego, wzmocni kapitał społeczny Polski i usprawni państwo, bez których demokracja i gospodarka rynkowa nie będą działać na rzecz nas wszystkich.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater