Lepsza ochrona pożyczkobiorców

10 lipca 2015 r. Sejm uchwalił przedłożoną przez rząd nowelizację ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Nowelizację należy ocenić pozytywnie – reguluje ona działalność instytucji pożyczkowych, wprowadzając rozwiązania zwiększające poziom ochrony konsumentów – pożyczkobiorców.

Zgodnie z nowymi przepisami, działalność pożyczkową będzie można prowadzić tylko w formie spółki z o.o. albo spółki akcyjnej, z minimalnym  kapitałem zakładowym w wysokości 200 000 zł – w chwili obecnej podobne ograniczenia nie istnieją. Środki na pokrycie kapitału zakładowego nie będą mogły pochodzić z kredytu, pożyczki, emisji obligacji ani ze źródeł nieudokumentowanych. Za instytucję pożyczkową zostanie uznany każdy przedsiębiorca udzielający w zakresie swojej działalności kredytów konsumentom, z wyłączeniem banków, SKOKów, oraz tych podmiotów, które udzielają kredytów konsumenckich polegających na odroczeniu zapłaty ceny za oferowane towary lub usługi. Dodatkowo, wprowadzany jest zakaz „rolowania pożyczek” przeciwdziałający popadaniu konsumentów w tzw. spiralę zadłużenia.

Nowelizacja ogranicza również możliwość pobierania przez pożyczkodawców nadmiernych opłat, prowizji i odsetek. Obecnie, prawo przewiduje tylko i wyłącznie ograniczenie maksymalnych odsetek wynikających z czynności prawnych – w stosunku rocznym nie mogą one przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. Nowelizacja dodatkowo ureguluje w sposób kompleksowy górne i nieprzekraczalne limity naliczania pozostałych opłat, tj.:

1) pozaodsetkowych kosztów kredytu;

2) maksymalnych odsetek za opóźnienie (odsetek karnych);

3) innych opłat pobieranych w przypadku opóźnienia (np. opłat windykacyjnych).

Wprowadzono też definicję pozaodsetkowych kosztów kredytu, przesądzając jednoznacznie, że obejmują one wszystkie (zarówno obligatoryjne, jak i fakultatywne) koszty, które konsument ponosi w związku z umową o kredyt konsumencki, jak np. opłata za obsługę domową.

Z kolei do ustawy o kredycie konsumenckim wprowadzany jest nowy przepis, zgodnie z którym wszelkie opłaty lub koszty uiszczone przez konsumenta przed zawarciem umowy, podlegać będą  zwrotowi w przypadku, gdy umowa kredytu nie zostanie ostatecznie zawarta lub też kredyt nie zostanie wypłacony. To dobre rozwiązanie, mające na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk niektórych firm, polegających na pobieraniu – często wysokich – opłat wstępnych, niezależnie od tego czy kredyt ostatecznie zostanie przyznany, czy nie. Przykładami takich bezzwrotnych opłat są np. opłata za badanie zdolności kredytowej, czy też  opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt.

Nowelizacja zwiększa również uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie możliwości żądania przez KNF dokumentów i informacji od podmiotów szeroko rozumianego rynku finansowego, co do których istnieje podejrzenie, że prowadzą swoją działalność w sposób sprzeczny z prawem. Pozwoli to przeciwdziałać np. nielegalnej – bo prowadzonej bez zezwolenia – działalności bankowej polegającej na gromadzeniu depozytów klientów w celu obciążania ich ryzykiem, stwarzając tym samym niebezpieczeństwo naruszenia interesów majątkowych klientów.

Konfederacja Lewiatan ocenia, iż wprowadzone regulacje przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego na rynku finansowym.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater