Wyzwania na europejskim rynku pracy

Europejskie organizacje pracodawców i związki zawodowe osiągnęły porozumienie w sprawie Wspólnego Programu Prac na lata 2015-2017. Została także opublikowana analiza europejskiego pracy.

„Partnerstwo dla wzrostu i zatrudnienia” ustanawia plan wspólnego działania europejskich partnerów społecznych na lata 2015-2017. Partnerzy przyjęli także ostateczny tekst pogłębionej analizy europejskiego rynku pracy.

Osiem lat od opublikowania pierwszej analizy rynku pracy, europejscy partnerzy społeczni publikują najważniejsze rekomendacje dotyczące wyzwań związanych z kryzysem i reformami strukturalnymi. Zalecenia te obejmują potrzebę dialogu społecznego w kontekście wzrostu i zatrudnienia, konieczność rozwiązania problemów Europy związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy, wzmocnieniem produktywności i potrzebę walki z nierównościami społecznymi i biedą.

Prezentacja wspólnej analizy i programu prac jest dowodem odpowiedzialności europejskich partnerów społecznych za podejmowanie wysiłków w celu przezwyciężenie wyzwań wynikających z kryzysu poprzez obietnice tworzenia nowych, lepszych miejsc pracy, przywrócenie wzrostu konkurencyjności Europy i jej atrakcyjności inwestycyjnej.

Europejscy partnerzy społeczni uzgodnili, że:

  • przeprowadzą negocjacje porozumienia ramowego w sprawie aktywnego starzenia się ipodejście międzypokoleniowego;
  • podejmą wysiłek polepszenia implementacji zawartych autonomicznych porozumień ramowych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w 8-10-ciu państwach członkowskich, gdzie stwierdzono niewystarczający poziom implementacji;
  • podkreślą konieczność zwiększenia publicznych i prywatnych inwestycji, celem uzyskania optymalnego wzrostu, utworzenia nowych miejsc pracy i ożywienia bazy przemysłowej UE;
  • przygotują wspólne konkluzje promujące lepsze godzenie pracy zawodowej, życia prywatnego i rodzinnego oraz walkę z nierównościami płci celem zmniejszenia różnic w wynagradzaniu kobiet imężczyzn;
  • potrzebne jest doskonalenie umiejętności w celu zaspokojenia potrzeb gospodarki cyfrowej, jak również prowadzenie aktywnej polityki rynku pracy, aby rozwiązać problem niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy, i ułatwić przejście z bezrobocia do zatrudnienia;
  • wesprą instytucje unijne przy opracowaniu pakietu mobilności, w celu rozwiązania problemów luk prawnych i egzekwowania prawa, promowania mobilności pracowników oraz mobilnych praktyk zawodowych.

Obydwa dokumenty są dostępne na stronach internetowych organizacji partnerów społecznych.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater