Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy – opinia Lewiatana

Popieramy możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie dokumentu elektronicznego.

W odpowiedzi na pismo (DUS.5000.8.2015.ES) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sposobu dokumentowania orzeczonej niezdolności do pracy oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim oraz przekazywania ubezpieczonemu i płatnikowi składek informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został popełniony błąd, i wydruku nowego zaświadczenia lekarskiego, Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie dokumentu elektronicznego.

Wprowadzenie drogi elektronicznej spowoduje szybszy przepływ informacji i usprawni przebieg korespondencji. W związku z powyższym zasadne byłoby również wprowadzenie w formie elektronicznej odpowiedzi do wniosków o ustalenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego czy też prawa do renty. Jednocześnie zwracamy uwagę, że nie ma informacji o tym, w jaki sposób płatnicy będą mogli wskazywać istotny błąd na orzeczeniu lekarskim.

Uważamy za właściwe rozwiązanie, aby lekarz wystawiający zaświadczenie lekarskie oceniał zarazem, czy stan zdrowia ubezpieczonego uzasadnia potrzebę przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater