Klauzula zastrzeżona w zamówieniach publicznych – opinia Lewiatana

Zgodnie z art. 22 ust. 2 Pzp zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. Przepis formułuje tzw. klauzulę zastrzeżoną wedle której o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy spełniający powyższy warunek.

Takiego warunku od przystępujących do postępowania zażądał zamawiający ogłaszając przetarg na uszycie mundurów wojskowych. Postępowanie wygrał UNIFEQ Europe Sp. z o.o., firma powiązana z chińskim kapitałem i posiadająca produkcję w tym kraju. Problem polegał na tym, że nie wszyscy powiązani wykonawcy zatrudniali ponad 50% pracowników niepełnosprawnych. Sprawa trafiła więc do Krajowej Izby Odwoławczej, która słusznie nakazała zamawiającemu odrzucenie oferty chińskiego konsorcjum. KIO wskazała, że nie jest wystarczające wykazanie zatrudniania ponad 50% osób niepełnosprawnych przez jednego z konsorcjantów. Zgodnie bowiem z utrwaloną linią orzeczniczą taki warunek musi spełnić każdy wykonawca przystępujący do konsorcjum (odmiennie niż w przypadku wykazania dysponowania określoną wiedzą i doświadczeniem).

Rada Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan stanowczo opowiada się za rozstrzygnięciem KIO (sprawa KIO 1142/15). Tym niemniej, mimo błędów popełnionych przez zamawiających należy pozytywnie ocenić chęci zastosowania tej klauzuli społecznej w praktyce. Zamawiający niechętnie bowiem korzystają z przyznanego im uprawnienia w zakresie wymogu zatrudnienia u wykonawcy ponad 50% pracowników z oznaczonym stopniem niepełnosprawności. W 2013 r. zamówień w których Zamawiający umieścili takie zastrzeżenie było zaledwie 0,23 % wszystkich zamówień publikowanych w BZP (zob.Z. Mazur, Klauzule społeczne w polskim prawie zamówień publicznych, Zamówienia Doradca 6/2015 str.51 i n).”

Konfederacja Lewiatan

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater