Lewiatan ocenia projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia

Pieniądze z Funduszu Pracy powinny służyć wsparciu osób, które utraciły pracę, a przed jej utratą opłacały składki na ten fundusz. Natomiast pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji i pozostają bezrobotne powinna pochodzić z innych źródeł, przede wszystkim z pomocy społecznej – uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

– Uznając potrzebę wprowadzenia regulacji dotyczących wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych w okresie od utraty świadczenia do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uważamy, że to wsparcie nie powinno być realizowane poprzez przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, ale w ramach innych świadczeń. Natomiast ze środków Funduszu Pracy należy sfinansować kompleksowe, zindywidualizowane wsparcie takich osób w zakresie aktywizacji zawodowej. Warto także  zrobić przegląd sytuacji, w których nabywane jest prawo do zasiłku dla bezrobotnych bez opłacania składek na Fundusz Pracy i ich ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie – mówi dr Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan.

Projekt ustawy wprowadza możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez osoby, które były uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, a które utraciły to świadczenie na skutek śmierci osoby, nad którą sprawowały opiekę.

Należy uznać potrzebę zapewnienia osobom, które były uprawnione do świadczeń, a które utraciły je na skutek śmierci osoby niepełnosprawnej wymagającej opieki, zabezpieczenia społecznego o ile znajdą się one w trudnej sytuacji materialnej. Niewątpliwie osoby takie nie powinny być pozbawione środków do życia z dnia na dzień. Jednocześnie oprócz zapewnienia środków materialnych należy zadbać o zwiększenie szans tych osób do skutecznego powrotu na rynek pracy poprzez znalezienie pracy lub podjęcie innej działalności zarobkowej. W tym kontekście osoby te powinny być objęte szczególnym, zindywidualizowanym i dostosowanym do ich potrzeb wsparciem w zakresie aktywizacji zawodowej. Niemniej należy zastanowić się nad źródłem zapewnienia tego wsparcia. O ile nie budzi wątpliwości, że działania w zakresie aktywizacji zawodowej dla tej grupy powinny być realizowane w ramach środków Funduszu Pracy, o tyle istnieją pewne wątpliwości odnośnie przyznawania tym osobom prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Uprawnienie do zasiłku z tytułu bezrobocia powinno być nabywane przede wszystkim z tytułu opłacania odpowiednich składek na Fundusz Pracy. W przypadku osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna takie składki nie były odprowadzane. Projekt nowelizacji ustawy przewiduje rozszerzenie tych uprawnień, co budzi jednak wątpliwości.

Konfederacja Lewiatan

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater