5 lat usługi zarządzania portfelami papierów wartościowych w EFIX Dom Maklerski S.A., firmy członkowskiej WZP Lewiatan.

EFIX Dom Maklerski S.A. jest profesjonalnym podmiotem operującym na rynku kapitałowym oraz na rynku Forex i CFD. Nasze usługi skierowane są do klientów, zarówno indywidualnych jak i firm, którzy są zainteresowani pomnażaniem posiadanego kapitału. Nasze usługi świadczymy w ramach 3 podstawowych linii biznesowych:

  • Zarządzania portfelami papierów wartościowych – w ramach tej usługi klienci posiadają własne rachunki papierów wartościowych, na których znajdują się aktywa zarządzane przez zatrudnianych przez firmę doradców inwestycyjnych.
  • Doradztwa inwestycyjnego – w jego ramach klienci EFIX Dom Maklerski otrzymują gotowe rekomendacje, jakie instrumenty finansowe powinni nabyć do swoich portfeli inwestycyjnych, a jakich powinni unikać;
  • Działalność brokerska na rynku FOREX i CFD – obejmuje przekazywanie zleceń na rynku FOREX i CFD, a także budowę i udostępnianie automatycznych systemów wspierających procesy decyzyjne i pozwalających na zawieranie transakcji inwestycyjnych

Działalność prowadzona przez EFIX Dom Maklerski, jak i każdy inny dom maklerski, jest regulowana przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183 poz.1538). oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. W ramach oferowanych usług zarządzania portfelem papierów wartościowych dom maklerski zobowiązany jest do zatrudniania osób posiadających licencję doradcy inwestycyjnego, które odpowiedzialne są za podejmowanie decyzji inwestycyjnych w imieniu klientów.

Podejmując decyzje inwestycyjne doradcy inwestycyjni kierują się przede wszystkim oceną perspektyw działalności prowadzonej przez emitentów papierów wartościowych, a w szczególności ich długoterminowej zdolności do generowania nadwyżek finansowych. Istotne znaczenie ma również historyczne zachowanie się cen papierów wartościowych oraz wartość zawieranych w przeszłości transakcji kupna/sprzedaży.

W ramach świadczonej usługi zarządzanie portfelem papierów wartościowych dostępnych jest kilka strategii, które różnią się od siebie oczekiwanym zyskiem, skalą ponoszonego ryzyka oraz preferowanym horyzontem inwestycyjnym. Klienci EFIX Dom Maklerski zwykle posiadają środki ulokowane w obrębie kilku oferowanych strategii. W ramach prowadzonych strategii nabywane są różne kategorie papierów wartościowych: akcje, obligacje, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz funduszy ETF.

Wiodącą strategią oferowaną klientom przez EFIX Dom Maklerski są Dynamiczne Spółki. Strategia ta w trakcie blisko 5 lat funkcjonowania pozwoliła na osiągnięcie stopy zwrotu w wysokości 121,9%1. Szeroki indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie WIG wzrósł w tym czasie o 15,1%. Inwestycja w ramach strategii Dynamiczne Spółki okazała się zatem znacznie bardziej zyskowna, niż inne powszechnie dostępne na rynku alternatywy. Potwierdzeniem wysokiej jakości wyników osiąganych w ramach strategii Dynamiczne Spółki jest I miejsce w rankingu Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet (z dnia 25 lipca 2016 r.), który zawiera podsumowanie dokonań firm świadczących usługi typu asset management w pierwszym półroczu 2016 r.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater