Lewiatan: Ministerstwo Rozwoju interpretuje własne wytyczne

Ministerstwo Rozwoju (MR) opublikowało dwa materiały informacyjne istotne dla realizacji projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oba dokumenty stanowią interpretację „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020″ (dalej: wytyczne) i, jak czytamy w ich wstępie, mają charakter instruktażowy. Publikacje mają formę pytań i odpowiedzi. Samo przygotowanie takich materiałów nie jest złym krokiem, ponieważ uwspólnia wiedzę obu stron procesu oceny i realizacji projektów – beneficjentów i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie poszczególnych działań.

Z drugiej strony fakt, że takie dokumenty są potrzebne oznacza, że same wytyczne nie są wystarczająco precyzyjne i potrzeba dodatkowego wyjaśnienia, by zawarte w nich przepisy stosować prawidłowo. Nie jest to dla nas nowość – wielokrotnie w dyskusjach z MR podkreślaliśmy, że zarówno podmioty ubiegające się o wsparcie, jak i same instytucje rozumieją odmiennie niektóre wymagania stawiane przez wytyczne. Skutkuje to różnym traktowaniem kosztów na etapie oceny wniosków (dla beneficjenta rodzi to ryzyko obniżenia punktacji), a także w czasie realizacji projektów (ryzyko uznania kosztów za niekwalifikowane). Jednym z jaskrawych przykładów takiego przepisu jest katalog kosztów pośrednich. Trzeba przyznać, że pod tym względem materiał dotyczący kosztów zaangażowania personelu w projektach POWER rozwiewa sporo wątpliwości, jednocześnie sankcjonując dość niekorzystne dla beneficjentów interpretacje, z którymi dotychczas można było dyskutować.

O co dokładnie chodzi? Co do zasady, zgodnie z tym dokumentem, w kosztach bezpośrednich można ujmować wyłącznie personel merytoryczny projektu. Do kosztów pośrednich należy zaliczyć natomiast wynagrodzenie personelu obsługowego, ponieważ jest on traktowany jako „koszt administracyjny związany z obsługą projektu”. Co więcej w przypadku osób uznanych za personel obsługowy jako koszty pośrednie traktowane są także ich delegacje służbowe, szkolenia oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby. I póki co nie jest to nic, co wykraczałoby poza zapisy wytycznych. Natomiast już przywołane przykłady, czyli stanowisko osoby odpowiedzialnej za rekrutację czy osoby odpowiadającej za organizację szkoleń – uznane za personel obsługowy, są już zaskakujące. Zwłaszcza w przypadku projektów szkoleniowych czy takich, w których clou stanowi wsparcie dla osób wydaje się, że są to kluczowe stanowiska w projekcie i trudno uznać je za koszt administracyjny związany z obsługą projektu.

Czym taka interpretacja kończy się m.in. dla projektów szkoleniowych? Z kosztów pośrednich (ryczałt między 10 a 25%, w zależności od wysokości kosztów bezpośrednich), trzeba sfinansować m.in.: wynagrodzenie kierownika projektu, wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za rekrutację, wszelkie materiały rekrutacyjne i związane z tym zlecenia, organizację szkoleń (wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za organizacji szkoleń, a w przypadku szkoleń wyjazdowych także przejazdy, wyżywienie, zakwaterowanie tej osoby), personel rozliczający projekt, obsługę prawną, obsługę księgową, rachunek bankowy, koszty utrzymania miejsc pracy (Internet, prąd, czynsz, wodę, koszty sprzątania materiały biurowe i eksploatację sprzętu biurowego, itp.), koszty ogólnego zarządu, usługi pocztowe, koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, działania informacyjno-promocyjne projektu (np. stronę internetową). Przy obowiązujących ryczałtach kosztów pośrednich niemożliwa będzie realizacja projektów skierowanych do osób bez angażowania środków własnych – podsumowuje Małgorzata Lelińska, ekspertka Lewiatana.

Powyższą uwagę przekazaliśmy do Ministerstwa Rozwoju, które zadeklarowało współpracę przy wypracowaniu takich przepisów dotyczących kosztów pośrednich, by ich poziom i zakres zabezpieczał prawidłową realizację zadań przewidzianych danym projektem, a wymaganą w konkursie.

Czekamy na Państwa uwagi dotyczące innych problemów czy niejasności związanych z wytycznymi: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl

Wspomniane w tekście materiały dotyczą:

·         rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu POWER:

http://www.power.gov.pl/Strony/o-programie/dokumenty/Material-informacyjny-dotyczacy-rozliczania-kosztow-zaangazowania-personelu-projektu-Programu-Operacyjnego-Wiedza-Edukacja-Rozwoj

·         rozliczania projektów według reguły proporcjonalności w POWER:

http://www.power.gov.pl/Strony/o-programie/dokumenty/Wpisz-tytul-2-3

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater