Za często pojawia się postępowanie karne skarbowe, gdy zbliża się przedawnienie

  • Postępowania karne skarbowe są wszczynane przed zakończeniem właściwego postępowania niemalże wyłącznie wtedy, kiedy zobowiązanie podatkowe „zagrożone jest przedawnieniem” – wynika z raport Kancelarii GWW i Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan nt. praktyki wszczynania postępowań karno-skarbowych w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
  • Pracownicy urzędów skarbowych nadużywają prawa i instrumentalnie  traktują przepisy o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia wskutek wszczęcia postępowania karnego skarbowego.
    Autorzy raportu na podstawie danych uzyskanych w drodze dostępu do informacji publicznej przeprowadzili badanie, które miało odpowiedzieć na pytanie: dlaczego organy skarbowe wszczynają postępowania karno-skarbowe przed zakończeniem postępowania wymiarowego i czy jedynym ich celem jest zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych?

Organy skarbowe niezwykle rzadko wszczynały postępowania karne skarbowe przed zakończeniem postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowegoPostępowania kontrolne, w trakcie, których doszło do wszczęcia postępowania karnego skarbowego stanowiły zaledwie 5,1% 114 (1109 na 21 784 przypadki) wszystkich prowadzonych przez organy postępowań kontrolnych w badanym okresie.

Postępowania kontrolne, w trakcie których doszło do wszczęcia postępowania karnego w 91% przypadków, to te mające za przedmiot zobowiązania podatkowe przedawniające się z końcem danego roku (1290 na 1420 postępowania).

Z zebranych danych wynika, że ponad 70% postępowań karnych skarbowych wszczętych w ostatnim roku biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, zostało uruchomionych w ostatnim kwartale tego roku (831 na 1166 przypadków).

Wnioski płynące z analizy danych, objętych raportem są niepokojące. Okazuje się, że organy skarbowe wprawdzie bardzo rzadko wszczynają postępowania karne skarbowe przed zakończeniem postępowania w administracyjnym toku instancji (biorąc pod uwagę całościową działalność tych organów), jednak kiedy już to robią, są to wybory bardzo precyzyjne. 

Autorzy raportu podkreślają, że spotykane w praktyce przypadki instrumentalnego traktowania przepisów o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia wskutek wszczęcia postępowania karnego skarbowego, które traktowaliśmy jako dosłownie „przypadki” wcale takowymi nie są. Jest to po prostu utrwalona praktyka działania organów podatkowych

Raport ten powinien być przedmiotem szczególnej uwagi, zwłaszcza kierownictwa Ministerstwa Finansów. Wynika bowiem z niego, że wśród pracowników organów podatkowych wykształcił się nawyk nadużywania prawa.

Raport został zaprezentowany w czasie konferencji „Zobowiązania podatkowe bez przedawnienia”, która odbyła się 12 grudnia br. w siedzibie Konfederacji Lewiatan.

Raport

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater