Postulaty Konfederacji Lewiatan do „tarczy antykryzysowej”

WYBÓR NAJWAŻNIEJSZYCH POSTULATÓW KONFEDERACJI LEWIATAN DO TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

1. Abolicja wszelkich danin publicznych co najmniej do 1 lipca, w tym przede wszystkim podatków i składek ZUS oraz odroczenie terminów na złożenie deklaracji i zeznań podatkowych i do 1 lipca 2020 r.

2. Wsparcie płynności poprzez uwolnienie środków pieniężnych zgromadzonych na kontach VAT i przyspieszenie zwrotów podatku VAT z deklaracji.

3. Utrzymanie zatrudnienia przy obniżonych obrotach, zmniejszonej skali lub wstrzymaniu działalności firm poprzez dofinansowanie wynagrodzeń w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

4. Rozstrzygnięcie spornych sytuacji kontraktowych wynikających z wprowadzonych decyzji administracyjnych o zawieszeniu, wstrzymaniu lub ograniczeniu działalności.

5. Wstrzymanie poboru i niewprowadzanie nowych podatków sanacyjnych, tj. podatku od sprzedaży detalicznej, podatku od cukru, podatku minimalnego w CIT/PIT.

6. Odroczenie wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT do 1 stycznia 2021 r.

7. Odroczenie wprowadzenia JPK_V7M i JPK_V7K do 1 stycznia 2021 r.

8. Uchylenie obowiązku osiągnięcia minimalnej rentowności podatkowej przez podatkowe grupy kapitałowe.

9. Przypadki zwolnień, odosobnienia pracowników z powodu COVID-19 – wyłączenie obowiązku wypłaty wynagrodzenia – przyznanie zasiłku chorobowego.

10. Wydłużenie ważności orzeczeń lekarskich i odstąpienie od badań wstępnych medycyny pracy. Zatrudnienie cudzoziemców.

11. Zawieszenie biegu terminu na dokonanie czynności przez stronę lub uczestnika postępowań przed organami administracji publicznej i innymi organami państwowymi oraz przed sądami powszechnymi, wojskowymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym.

12. Zniesienie formy pisemnej pod rygorem nieważności (na rzecz formy dokumentowej) dla umów leasingu.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater