Plany legislacyjne Komisji Europejskiej na 2021 rok

Komisja Europejska zaplanowała na ten rok wiele nowych propozycji legislacyjnych oraz przegląd obowiązującego prawa w obszarach związanych przede wszystkim z Nowym Europejskim Zielonym Ładem.

W planach KE znalazły się m.in.:

 • Zmiana unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (systemu handlu emisjami), z uwzględnieniem sektora morskiego, lotnictwa oraz mechanizmu CORSIA, a także wniosek dotyczący systemu handlu emisjami jako zasobu własnego (drugi kwartał)
 • Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) oraz wniosek dotyczący CBAM jako zasobu własnego (drugi kwartał)
 • Zmiana dyrektywy ws. opodatkowania energii (drugi kwartał)
 • Zmiana dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii służąca realizacji ambicji nowych celów klimatycznych na 2030 r. (drugi kwartał)
 • Zmiana dyrektywy o efektywności energetycznej służąca realizacji ambicji nowych celów klimatycznych na 2030 r. (drugi kwartał)
 • Zmiana dyrektywy w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (drugi kwartał),
 • Zmiana rozporządzenia określającego normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych (drugi kwartał)
 • Zmiana dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (czwarty kwartał)
 • Inicjatywa w zakresie polityki zrównoważonych produktów, w tym zmiana dyrektywy w sprawie ekoprojektu (czwarty kwartał)
 • Zmiana dyrektywy w sprawie inteligentnych systemów transportowych, w tym inicjatywa dotycząca sprzedaży biletów multimodalnych (trzeci kwartał)
 • Zmiana rozporządzenia w sprawie transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T (trzeci kwartał)
 • Opracowanie norm emisji zastępujących normy Euro 6/VI dla samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów (czwarty kwartał).

Komisja przedstawi także w 2021 r. następujące inicjatywy związane z drugą obok zielonej, czyli cyfrową transformacją takie jak:

 • Opłata cyfrowa oraz wniosek dotyczący opłaty cyfrowej jako zasobu własnego (drugi kwartał)
 • Akt prawny o danych (trzeci kwartał)
 • Przegląd dyrektywy dot. baz danych (trzeci kwartał)
 • Godna zaufana i bezpieczna europejska tożsamość elektroniczna (pierwszy kwartał)
 • Poprawa warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych
 • Nowe wymogi dotyczące projektowania i praw konsumentów w  odniesieniu do urządzeń elektronicznych (czwarty kwartał)
 • Wyrównywanie szans i dostęp do zamówień publicznych w kontekście subsydiów zagranicznych (drugi kwartał).

Ponadto, w kontekście pandemii koronawirusa, Komisja zaprezentuje swoją propozycję dot. europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia w czwartym kwartale br.

Konfederacja Lewiatan, która utrzymuje bardzo bliskie robocze kontakty z Komisją Europejską będzie śledzić na bieżąco te tematy i informować firmy o ich przebiegu. Pełen program prac Komisji na 2021 r. znajduje się tutaj: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91ce5c0f-12b6-11eb-9a54-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_2&format=PDF

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater