Statut-tekst jednolity 2016

Statut związku

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

Postanowienia ogólne
( ze zmianami z dnia 07.06.2010 r., 16.05.2012 r., 24.04.2013 r., 20.05.2014 r. i 27.04.2016 r )

§ 1.
 1. Organizacja pracodawców o nazwie Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
 2. Związek używa jednocześnie nazwy w języku angielskim "Wielkopolska Employers Association Lewiatan".
 3. Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami).
§ 2.
 1. Siedzibą Związku jest Poznań.
 2. Związek może tworzyć oddziały terenowe i przedstawicielstwa.
 3. Związek ustanawia i nadaje odznaczenia przedsiębiorcom oraz określa wzór odznak.
§ 3.
 1. Związek może przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych.

PODSTAWOWE CELE I ZADANIA ZWIĄZKU ORAZ SPOSOBY I FORMY ICH REALIZACJI

§ 4.
 1. Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców wobec związków zawodowych pracowników oraz organów władzy publicznej.
§ 5.
Zadaniami Związku są w szczególności:
 1. Ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego;
 2. Prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu;
 3. Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa, dotyczącego interesów pracodawców, kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy publicznej, dotyczącej interesów pracodawców;
 4. Występowanie do organów, posiadających inicjatywę prawodawczą, z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych, dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy i polityki gospodarczej;
 5. Współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców;
 6. Organizowanie szkoleń pracodawców;
 7. Prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców;
 8. Prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców i organizacji pracodawców.
§ 6.

Cele i zadania Związku są realizowane przez:

 1. prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką;
 2. występowanie do przedstawicieli organów władzy publicznej i władz sądowych w sprawach związanych z interesami pracodawców;
 3. opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym niniejszym statutem;
 4. udział w negocjacjach, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych oraz w celu zawierania układów pracy i innych porozumień;
 5. delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy publicznej i władz sądowych, a także innych podmiotów, w których, na podstawie odrębnych przepisów, mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców;
 6. inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego;
 7. prowadzenie badań, popularyzację wiedzy      ekonomicznej, prawniczej i organizacyjnej;
 8. organizowanie  seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń;
 9. organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych.
 10. Zadania te Związek realizuje w szczególności przez następujące sposoby i formy działania:
  1. prowadzenie rokowań zbiorowych, zawieranie układów zbiorowych pracy i innych porozumień, współdziałanie w utrzymaniu pokoju społecznego;
  2. prowadzenie na rzecz członków doradztwa prawnego i organizacyjnego;
  3. prowadzenie działalności szkoleniowej dla członków Związku;
  4. prowadzenie studiów i badań, gromadzenie i przekazywanie informacji z zakresu prawa, ekonomii i organizacji;
  5. prowadzenie działalności wydawniczej i popularnonaukowej;
  6. opiniowanie aktów prawnych, dotyczących działalności gospodarczej, zagadnień  finansowych i stosunku pracy oraz występowanie do uprawnionych organów z  projektami inicjatywy ustawodawczej;
  7. prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji działań statutowych;
  8. prowadzenie doradztwa i szkoleń jako instytucja szkoleniowa i doradcza;
  9. prowadzenie agencji doradztwa personalnego i pośrednictwa w zatrudnieniu;
  10. kształtowanie jednolitego stanowiska członków w sprawach związanych z prowadzoną  przez nich działalnością gospodarczą;
  11. tworzenie agencji zatrudnienia;
  12. współpracę z publicznymi służbami zatrudnienia, OHP i innymi instytucjami rynku pracy;
  13. współpracę ze szkołami wyższymi, szkołami zawodowymi i innymi instytucjami  szkoleniowymi w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
§ 7.
 1. Dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje, fundusze i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
 2. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Związek może przekazywać dotacje finansowe oraz darowizny, w tym także na cele charytatywne, na rzecz osób fizycznych oraz prawnych.
 4. Związek może ustanawiać stypendia.

CZŁONKOSTWO

§ 8.
 1. Członkami Związku mogą być podmioty, działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Członkostwo w Związku jest dobrowolne i nie ogranicza działalności własnej członka.
 3. Członkostwo w Związku ma charakter:
  1. zwyczajny;
  2. wspierający;
  3. honorowy,
  4. zbiorowy.
§ 9.
 1. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd, na pisemny wniosek zainteresowanego pracodawcy.
 2. W razie odmowy przyjęcia, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Rady Związku.
§ 10.

Członkowie Związku mają prawo do:

 1. uczestnictwa w pracach Związku i jego organów,
 2. korzystania ze wsparcia Związku we wszystkich sprawach objętych niniejszym statutem,
 3. dostępu do wszelkich informacji, dotyczących Związku,
 4. zgłaszania wniosków, dotyczących działalności Związku.
 5. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być pracodawcy, którym przysługuje:
  1. czynne i bierne prawo wyborcze;
  2. prawo uczestnictwa w pracach Związku i jego organów pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań statutowych;
  3. prawo korzystanie ze wsparcia Związku we wszystkich sprawach objętych niniejszym statutem;
  4. dostępu do wszelkich informacji, dotyczących Związku;
  5. zgłaszania wniosków, dotyczących działalności Związku.
 6. Członkami wspierającymi mogą być członkowie Konwentu Związku, przedsiębiorcy, inne osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Członkowie wspierający Związku mogą uczestniczyć, na zaproszenie Zarządu lub Prezydenta Prezydium Zarządu, w pracach jego organów z głosem doradczym oraz mają prawo zgłaszania uwag, dotyczących działalności Związku.
 7. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które przyczyniły się do rozwoju ruchu pracodawców. Członkowie honorowi mogą uczestniczyć z głosem doradczym, w pracach organów Związku na zaproszenie Zarządu lub Prezydenta Prezydium Związku.
 8. Członkiem zbiorowym może być organizacja pracodawców lub inna instytucja, realizująca cele Związku, zrzeszająca osoby fizyczne lub prawne, deklarujące wolę współpracy.
§ 11.
 1. Członkowie Związku uczestniczą w pracach Związku poprzez swoich przedstawicieli.
 2. Warunkiem skutecznego powołania osoby fizycznej do organu Związku jest przedstawienie na piśmie upoważnienia do działania w organie Związku w imieniu członka Związku. Upoważnienie powinno zostać przedstawione członkom organu, który dokonuje wyboru lub dokooptacji, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W stosunku do osób, wchodzących w skład zarządu osoby prawnej, będącej członkiem Związku wymogu określonego w ust. 2 nie stosuje się. Osoba fizyczna, o której mowa w zdaniu poprzednim, kandydująca na członka organu Związku składa oświadczenie na posiedzeniu organu, na którym dokonywany jest wybór lub dokooptacja, o reprezentowaniu danego członka Związku lub składa oświadczenie na piśmie. Złożenie oświadczenia do protokołu lub złożenie oświadczenia na piśmie ma taki sam skutek jak przedstawienie upoważnienia do działania w imieniu członka Związku zgodnie z ust. 2.
 4. Członek Związku ma prawo w każdym czasie cofnąć upoważnienie, o którym mowa w ust. 2.
 5. Jeżeli osoby fizyczne, o których mowa w ust. 3, przestaną pełnić funkcje w zarządzie osoby prawnej, będącej członkiem Związku - członek Związku może cofnąć upoważnienie do reprezentowania na zasadach określonych w ust. 4.
 6. Postanowienie ust. 5 stosuje się, jeżeli osoby fizyczne, wybrane do organów Związku, zgodnie z ust. 2, zostaną powołane do zarządu osoby prawnej, będącej członkiem Związku, w późniejszym okresie.
 7. Złożenie oświadczenia woli w zakresie cofnięcia upoważnienia do reprezentowania członka Związku wywołuje skutek, o którym mowa w § 17 ust. 6 pkt. d oraz § 20 ust. 8 pkt. d z dniem przedstawienia tego oświadczenia Przewodniczącemu Rady Związku, a w przypadku, gdy oświadczenie dotyczy Przewodniczącego Rady Związku, z dniem przedstawienia tego oświadczenia Prezesowi Zarządu Związku. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno być złożone na piśmie.
 8. W przypadku, gdy osoba powołana do organów Związku została upoważniona do działania w imieniu kilku członków - oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 jest skuteczne, gdy zostanie złożone przynajmniej przez jednego członka.
§ 12.
 1. Członkowie zobowiązani są do:
  1. aktywnego udziału w pracach Związku,
  2. przestrzegania statutu Związku oraz uchwalonych regulaminów,
  3. terminowego uiszczania składek,
  4. udzielania organom Związku informacji, niezbędnych dla jego działalności,
  5. udzielania pomocy Związkowi w wykonywaniu zadań statutowych.
 2. Członek zwyczajny Związku, który wspiera Związek w ten sposób, iż korzysta odpłatnie ze świadczeń Związku, a uiszczone przez niego z tego tytułu, w danym roku kalendarzowym, sumy są równe lub wyższe kwocie przypadającej na niego składki członkowskiej, ma prawo zwolnienia z obowiązku jej płacenia w roku kolejnym. Zwolnienie następuje na wniosek Członka, złożony do końca stycznia roku kalendarzowego w jakim Członek zamierza ze zwolnienia skorzystać.
 3. Członek zwyczajny Związku, który nie opłaca składek członkowskich przez okres dłuższy niż trzy miesiące, a nie został skreślony z listy członków Związku w trybie  § 13, ust. 1 c ii) Statutu, może zostać zawieszony w prawach członka. W wypadku takiego zawieszenia członek nie może wykonywać uprawnień, wynikających z treści § 16 Statutu.  Członek taki nie jest również uwzględniany przy obliczaniu liczby członków Związku w oparciu o § 15 ust. 4 i § 27, ust. 3 Statutu. Decyzję o zawieszeniu podejmuje Prezydium Związku. Zapis § 13 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 13.
 1. Członkostwo w Związku ustaje w razie:
  1. wystąpienia ze Związku;
  2. rozwiązania Związku;
  3. wykluczenia ze Związku przez Zarząd na skutek:
   1. działalności członka na szkodę Związku,
   2. uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku;
  4. likwidacji członka.
 2. Deklarację wystąpienia ze Związku składa się najpóźniej na trzy miesiące przed upływem roku kalendarzowego, tj. do dnia 30 września, w formie pisemnej, ze skutkiem na koniec roku, w którym złożono deklarację wystąpienia.
 3. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu.
 4. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Rady Związku. W okresie do rozpatrzenia odwołania przez Radę Związku członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach.
 5. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługuje żadne roszczenie do majątku Związku.
 6. Członek Związku może wnioskować jednorazowo do Zarządu Związku o zwolnienie z opłaty członkowskiej lub obniżenie opłaty członkowskiej na okres jednego roku.

ORGANY ZWIĄZKU

§ 14.
 1. Organami Związku są:
  1. Walne Zgromadzenie,
  2. Rada Związku,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Prezydium Związku,
  5. Zarząd,
  6. Konwent Związku.
 2. Uchwały kolegialnych organów Związku podejmowanie są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów chyba, że statut postanawia inaczej.
 3. Wybory Prezydenta i członków Prezydium Związku dokonywane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 4. Do ważności uchwał organów kolegialnych Związku wymagane jest, obecność co najmniej trzech członków tego organu. Jeśli łączna liczba członków danego organu jest mniejsza niż trzech, do ważności jego uchwał koniecznych jest obecność wszystkich członków danego organu.
§ 15.
 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Związku.
 2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie raz co roku, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi, drogą elektroniczną lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Związku.
 4. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 5. Członkowie Związku są reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu przez odpowiednie władze statutowe lub pełnomocników.
 6. Walne Zgromadzenie wyraża swoją wolę w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów.
 7. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 2 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku, w przypadku wystąpienia z takim wnioskiem przez co najmniej 1/4 członków Rady Związku.
§ 16.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. wybór członków Rady Związku, wybieranych zgodnie z zapisem § 17 pkt. 2 b) Statutu,
 2. wybór członków Prezydium Związku, Komisji Rewizyjnej oraz Prezydenta Prezydium Związku, spośród kandydatów zgłoszonych przez członków zwyczajnych Związku,
 3. uchwalenie programów działania Związku,
 4. uchwalenie Statutu i jego zmian,
 5. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Związku, Komisji Rewizyjnej i Prezydium Związku,
 6. rozwiązanie Związku i podejmowanie uchwał, ustalających przeznaczenie i podział majątku Związku,
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Związku oraz  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
 8. uchwalanie i zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 9. podejmowanie uchwał we wszelkich innych sprawach, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Związku.
§ 17.
 1. Rada Związku jest organem Związku nadzorującym jego prace w okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia.
 2. W skład rady wchodzą:
  1. Członkowie Stali;
  2. Członkowie Zmienni - wybierani przez Walne zgromadzenie
 3. Członkami Stałymi Rady Związku są członkowie (pracodawcy), którzy zatrudniają przynajmniej 250 pracowników w przeliczeniu na etaty, przy czym liczba zatrudnianych pracowników oceniana jest każdorazowo według stanu na koniec stycznia oraz koniec czerwca każdego roku kalendarzowego.
 4. Członek związku, uprawniony do delegowania swojego przedstawiciela jako Członka Stałego Rady Związku zgłasza ten fakt Przewodniczącemu Rady podając dane osoby, która ma pełnić tą funkcję.
 5. Członek związku uprawniony do delegowania swojego przedstawiciela jako Członka Stałego Rady Związku nie ma obowiązku dokonania zgłoszenia opisanego w pkt. 4. W takim wypadku jego przedstawiciel nie zasiada w Radzie Związku. Decyzję w zakresie delegowania lub nie delegowania przedstawiciela jako Członka Stałego Rady Związku, członek związku może podjąć (lub zmienić) w każdym czasie, informując o tym Przewodniczącego Rady Związku.
 6. Członkami Zmiennymi Rady Związku są członkowie wybierani przez Walne Zgromadzenie w liczbie proporcjonalnej do liczby ogółu członków zwyczajnych Związku, przy czym ustala się, iż na każdych 20 członków zwyczajnych związku przypada jeden Członek Zmienny Rady Związku.
 7. Przy obliczaniu liczby członków zwyczajnych, w stosunku do których ustala się liczbę Członków Zmiennych:
  1. nie uwzględnia się tych członków, którzy mają już swych przedstawicieli w Radzie Związku (jako Członków Stałych);
  2. w wypadku gdy liczba członków zwyczajnych ustalonych w sposób wskazany w ppkt a) powyżej nie jest podzielna przez 20, jeden Członek Zmienny wybierany jest dla każdej rozpoczętej 20.
 8. Członkowie Zmienni Rady Związku wybierani sią na trzyletnią kadencję.
 9. Delegatów na Członków Zmiennych Rady Związku zgłaszają członkowie zwyczajni, którzy nie mają Członków Stałych w Radzie Związku i nie są uprawnieni do zgłoszenia Członków Stałych zgodnie z zapisem pkt. 5 niniejszego paragrafu. Zgłoszenie kandydatów następuje najpóźniej na 30 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Związku na jakim wybierani będą Członkowie Zmienni.
 10. Wygaśnięcie mandatu Członka Rady Związku następuje w razie:
  1. ustania członkostwa w Związku członka związku, którego przedstawiciel pełni funkcję w Radzie Związku,
  2. rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Związku,
  3. odwołania przez Walne Zgromadzenie (w wypadku Członków Zmiennych),
  4. odwołania upoważnienia do reprezentowania członka Związku (w wypadku Członków Stałych lub Zmiennych),
  5. śmierci.
 11. Posiedzenia Rady Związku odbywają się co najmniej raz w roku i są zwoływane przez Prezesa Związku, Prezydenta Prezydium Związku lub Przewodniczącego Rady Związku.
 12. Posiedzeniu Rady Związku przewodniczy Przewodniczący Rady Związku lub wskazany przez niego członek Rady Związku, a w razie nieobecności Przewodniczącego osoba wybrana uchwałą Rady Związku.
§ 18.

Do kompetencji Rady Związku należy:

 1. ocena sprawozdań Zarządu z działalności Związku,
 2. uchwalenie i zmiana regulaminu wewnętrznego Prezydium Związku,
 3. nadzór nad działalnością Prezydium Związku i Zarządu,
 4. wytyczanie kierunków działania Związku,
 5. uchwalanie stanowiska Związku w sprawach ważnych dla działalności gospodarczej członków Związku,
 6. zgłaszanie kandydatów, rekomendacja oraz opiniowanie propozycji kandydatów do  Zarządu Związku i Prezydium Związku.
§ 19.
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku i co najmniej raz do roku bada   całokształt działalności Związku z uwzględnieniem działalności finansowej.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do pięciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków. W przypadku rezygnacji któregoś z jej członków, Komisji  przysługuje prawo uzupełnienia swego składu.
 3. Kadencja Komisji trwa trzy lata, przy czym nie może ona zakończyć się przed corocznym  Walnym Zgromadzeniem Członków.
 4. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie  Przewodniczącego. Komisja może uchwalić regulamin pracy Komisji.
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Prezydium Związku oraz Zarządu z wnioskami, wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.
 6. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie z przeprowadzonej  kontroli  i  występuje  z  wnioskiem  w  sprawie absolutorium dla Zarządu Związku.
 7. Komisja Rewizyjna może zgłaszać wniosek o odwołanie Prezydium Związku, Zarządu lub poszczególnych jego członków.
§ 19a.
 1. Prezydium Związku jest organem nadzorującym oraz reprezentacyjnym Związku. Prezydium Związku zarządza pracami Związku.
 2. Prezydium Związku składa się z dwóch do sześciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. W skład Prezydium Związku wchodzą Prezydent oraz Wiceprezydenci Prezydium Związku.
 3. Kadencja Prezydenta oraz Wiceprezydentów Prezydium Związku trwa trzy lata. Prezydent Prezydium Związku może pełnić tę  funkcję nie dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje.
 4. Prezydium Związku co najmniej raz do roku bada całokształt działalności Związku z uwzględnieniem działalności finansowej.
 5. Prezydium Związku powołuje i odwołuje członków Zarządu.
 6. Prezydium Związku ma prawo występować do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.
 7. Posiedzenia Prezydium powinny odbywać się co najmniej sześć razy w roku.
 8. Wygaśnięcie mandatu członka Prezydium następuje w razie:
  1. ustania członkostwa w Związku członka Związku, którego przedstawiciel pełni funkcję w Prezydium,
  2. rezygnacji z pełnienia funkcji w Prezydium,
  3. odwołania przez Walne Zgromadzenie,
  4. odwołania upoważnienia do reprezentowania członka Związku,
  5. śmierci.
§ 20.
 1. Bieżącą pracę Związku kieruje Zarząd, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, Rady Związku oraz Prezydium Związku.
 2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
 3. Zarząd jest jedno lub wieloosobowy i składa się z Prezesa Zarządu, a w wypadku zarządu wieloosobowego, z Prezesa Zarządu i Członków Zarządu, powoływanych przez Prezydium Związku.
 4. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej raz w miesiącu w przypadku Zarządu wieloosobowego.
 5. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w przypadku jego nieobecności, wyznaczony przez niego Członek Zarządu.
 6. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w razie:
  1. rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie,
  2. odwołania przez Prezydium Związku,
  3. śmierci.
§ 21.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Związku,
 2. przygotowanie projektów i planów działania Związku,
 3. przygotowanie i przyjmowanie projektów budżetu i założeń polityki finansowej oraz nadzór nad realizacją budżetu,
 4. składanie Walnemu Zgromadzeniu, Radzie Związku oraz Prezydium Związku sprawozdań Zarządu z działalności Związku, a Komisji Rewizyjnej składanie sprawozdań finansowych,
 5. podejmowanie decyzji w sprawach zbycia i nabycia środków trwałych Związku,
 6. podejmowanie decyzji i uchwał w sprawie tworzenia funduszy,
 7. zatwierdzanie planów i projektów działania Biura Związku,
 8. uchwalenie regulaminu wewnętrznego działania Zarządu,
 9. nadzór nad działalnością Biura Związku,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia z organizacji krajowych i międzynarodowych,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji,
 12. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia, Rady Związku, Komisji Rewizyjnej i Prezydium Związku.
 13. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania lub wykluczania członków Związku,
 14. ustalanie wpisowego i wysokości składki członkowskiej oraz terminów płatności,
 15. podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia działalności gospodarczej,
 16. powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych organów kolegialnych, nadzorowanie ich działalności i zatwierdzenie ich przewodniczących i członków oraz zatwierdzanie regulaminów ich działania.
§ 22.
 1. W ramach struktur Związku działać mogą Komisje, stanowiące ciało doradcze Zarządu oraz Konwent Związku.
 2. Komisje powoływane są przez Zarząd lub Radę Związku, które określają ich cele, zakres działania oraz liczbę członków.
 3. Konwent Związku tworzą członkowie zrzeszeni bezpośrednio lub w ogólnopolskich związkach branżowych w Konfederacji Lewiatan, posiadający swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa wielkopolskiego.
§ 23.
 1. Związek reprezentuje Prezydent Prezydium oraz Zarząd.
 2. W sprawach zobowiązań finansowych Związek reprezentuje Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu łącznie.
 3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 5.000 (słownie pięć tysięcy) złotych wymaga zgody Prezydium Związku.
§ 24.

Do kompetencji Prezesa Związku należy:

 1. bieżące kierowanie działalnością Związku,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Związku, Komisji Rewizyjnej i Prezydium Zarządu,
 3. proponowanie kandydatury na stanowisko dyrektora biura,
 4. podejmowanie decyzji w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Związku.

BIURO ZWIĄZKU

§ 25.
 1. Pracą Biura Związku kieruje dyrektor biura, zgodnie ze statutem Związku i uchwałami organów Związku.
 2. Dyrektor biura podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu, który określa zakres jego obowiązków, a w tym może upoważnić go do dokonywania czynności, należących do kompetencji Prezesa Zarządu. Stosunek pracy z dyrektorem biura nawiązuje Prezes Zarządu ustalając składniki i wysokość wynagrodzenia z Zarządem oraz Prezydium Związku.
 3. Czynności prawych w zakresie stosunków pracy pracowników Biura Związku dokonuje dyrektor biura.
 4. Dyrektor biura uczestniczy z biernym prawem głosu we wszystkich posiedzeniach organów Związku.

MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 26.
 1. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności, z dochodów z majątków organizacji, a także dotacji i subwencji, otrzymywanych zgodnie z przepisami prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27.
 1. Uchwała o rozwiązaniu Związku może być podjęta przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 przedstawicieli.
 2. Uchwała w sprawie rozwiązania Związku winna określać sposób jego likwidacji oraz sposób przeznaczenia i podziału majątku Związku.
 3. Uchwała o zmianie statutu Związku może być podjęta przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.

Poznań, dnia 6 lipca 2007 r.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater