Lewiatan: Za dużo biurokracji w ustawie o odpadach

Za dużo biurokracji w ustawie o odpadach

  • Znowelizowana kilka miesięcy temu ustawa o odpadach nałożyła na niektórych posiadaczy odpadów nieuzasadnione i nadmiernie uciążliwe obowiązki, nieproporcjonalne do ryzyka jakie wiąże się z prowadzoną przez nich działalnością. 
  • Konfederacja Lewiatan i Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych uważają, że posiadacze odpadów o znacznej wartości nabywczej powinni być wyłączeni z regulacji ustawy.

– Autorzy nowelizacji ustawy o odpadach kierowali się dobrymi intencjami,  jednak krąg podmiotów i nieograniczony rodzaj odpadów spowodował, że na niektórych posiadaczy odpadów nałożono wiele uciążliwych obowiązków – mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Inne ryzyka stwarzają posiadacze odpadów, dla których samo ich przyjęcie  wiąże się z uzyskaniem przychodu, a inne posiadacze odpadów, którzy nabywają je w celu przetworzenia.

Całkowicie pominięto w regulacjach  wartość odpadów. Ceny nabycia niektórych odpadów są bowiem wyższe niż stawki zabezpieczenia.  W takiej sytuacji powstaje pytanie o sens wprowadzania w odniesieniu do takich odpadów zabezpieczenia roszczeń i innych obostrzeń wynikających ze znowelizowanej ustawy o odpadach oraz z proponowanych w obecnym brzmieniu projektów rozporządzeń.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan i Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych, posiadacze odpadów o znacznej wartości nabywczej powinni być wyłączeni z obowiązków nałożonych przez nowelizację, w szczególności  dotyczących:

1)    Zabezpieczenia roszczeń i monitoringu wizyjnego – w obu tych przypadkach koszty zabezpieczenia roszczeń są nieuzasadnione, niewspółmierne do ryzyka, jakie niesie ze sobą magazynowanie odpadów przez posiadaczy odpadów o znacznej wartości nabywczej,

2)    Sporządzania operatów przeciwpożarowych, w szczególności w oparciu o proponowane w projekcie rozporządzenia bardziej restrykcyjne warunki przeciwpożarowe niż znane i stosowane od lat.  Chodzi tu głównie o szerokość proponowanej drogi pożarowej, która według standardów wynosi 4 m, a według projektu rozporządzenia 7 m, narzucenie pozostawienia 5 m odległości z każdej strony drogi, a także 5 m od granicy działki do miejsc magazynowania odpadów oraz wprowadzenie maksymalnej powierzchni sektorów – 400 m2, w których mogą być magazynowane odpady. W tym przypadku, obok nieuzasadnionych kosztów i radykalnego zmniejszenia potencjalnych powierzchni magazynowych należy również zwrócić uwagę na okoliczność, że nie wiadomo jest  według jakiego zakresu operaty te należy sporządzić.

– Proponujemy znowelizowanie ustawy i wprowadzenie do niej regulacji, zgodnie z którą, z obowiązków wyłączeni zostaną posiadacze odpadów, nabywający odpady za cenę netto średnioroczną przewyższającą stawkę przewidzianą dla zabezpieczenia roszczeń, którzy fakt ten udokumentują w odpowiedni sposób, np. za pomocą faktur – dodaje Daria Kulczycka.

 Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater