Lewiatan: Sądy ds. ochrony własności intelektualnej przyspieszą postępowania

  • Sejm ma zająć się projektem ustawy dotyczącym wprowadzenia wyspecjalizowanych sądów w zakresie własności intelektualnej.
  • Konfederacja Lewiatan popiera zmiany przygotowane przez resort sprawiedliwości, bo uwzględniają one propozycje zgłaszane przez przedsiębiorców.
  • Pracodawcy postulują  dodatkowo doprecyzowanie lub zmianę niektórych przepisów, aby w pełni odpowiadały oczekiwaniom przemysłu.

Celem projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, jest stworzenie w ramach sądownictwa powszechnego wyspecjalizowanych jednostek w sądach okręgowych i apelacyjnych, które zajmowałyby się sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej oraz spraw dotyczących  nieuczciwej konkurencji. Przepisy mają wejść w życie 1 lipca br.

Jednym z głównych problemów systemu ochrony własności intelektualnej jest m. in. czas trwania postępowań oraz brak merytorycznego przygotowania sędziów do orzekania w sprawach dotyczących  własności intelektualnej. Obecnie mamy do czynienia z rozproszeniem spraw pomiędzy różne sądy. Sprawy z zakresu naruszenia praw własności intelektualnej (np. naruszenie praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe) rozpoznają sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy, natomiast sprawy, dotyczące decyzji wydawanych przez Urząd Patentowy RP rozpatrywane są przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i Naczelny Sąd Administracyjny. Rozproszenie spraw nie sprzyja specjalizacji sędziów oraz pogłębia problem przewlekłości postępowań, który dodatkowo nasila się przez rosnącą z roku na rok liczbę spraw z zakresu własności intelektualnej.

– Specjalizacja sądów i sędziów będzie sprzyjać jednolitości orzecznictwa.  Przyczyni się również do przyspieszenia postępowań i zwiększenia efektywności ochrony praw własności intelektualnej – mówi Arkadiusz Grądkowski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Dodatkowo Lewiatan proponuje doprecyzowanie bądź zmianę niektórych zapisów ustawy, aby w pełni odpowiadały oczekiwaniom przemysłu.  Chodzi m.in. o rozważenie zwiększenia liczby  sądów wyspecjalizowanych z uwagi na ułatwienie dostępu do nich dla małych i średnich przedsiębiorców. Zasadnym wydaje się też obniżenie progu wartości przedmiotu sporu, od którego obowiązkowe jest posiadanie profesjonalnego pełnomocnika do kwoty 5 000 zł. Należy także doprecyzować, że wniosek o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego powinien mieć bezpośredni związek z roszczeniem. Pracodawcy proponują też przeanalizowanie kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej i rozważenie, czy nie należy wprowadzić środków szczególnych jak np. wydanie nieuczciwie pozyskanych korzyści itp.

 

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater